Główny specjalista
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Warszawa
44 dni temu
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77982

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Praca pod presją czasu i narzuconych terminów.

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu finansowo-księgowego wyciągi bankowe i inne dokumenty finansowo-księgowe.
 • Obsługuje system bankowy NBPCollect, dokonuje zwrotów wadiów i zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów wraz z odsetkami w celu terminowego rozliczenia postępowań o zamówienia publiczne.
 • Sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z tytułu wykonania wydatków budżetowych: Rb-28, Rb-23, Rb-Z w zakresie planu i wykonania wydatków, współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań Rb-N w zakresie należności z tytułu wydatków budżetowych oraz Rb-BZ1 w zakresie wydatków i zobowiązań w układzie budżetu zadaniowego.
 • Rozlicza delegacje krajowe i zagraniczne, a także księguje dokumenty finansowo-księgowe w systemie F-K oraz realizuje płatności z tego tytułu w systemie NBE lub przekazuje je do kasy.
 • Opracowuje harmonogram płatności, trzymiesięczne prognozy wydatków, miesięczne i dzienne zapotrzebowania na środki celem zapewnienia możliwości rozliczeń płatniczych. Obsługuje system informatyczny TREZOR.
 • Sprawdza faktury i inne dowody finansowo-księgowe pod względem formalno-rachunkowym, a także zaangażowanie planu wydatków zgodnie z zawieranymi umowami gospodarczymi i wnioskami o zamówienie publiczne oraz wpływającymi od kontrahentów faktur.
 • Współpracuje z innymi pracownikami Wydziału Finansowego nad coroczną weryfikacją aktywów i pasywów ze stanem ewidencji księgowej, przygotowuje roczne sprawozdania finansowe wraz z załącznikami celem sporządzenia bilansu Urzędu.
 • Wystawia pisma informujące o braku wpłaty lub noty odsetkowe w celu windykacji należności z tytułu wydatków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ordynacji podatkowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • Znajomość szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki budżetowej