Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20635

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie i koordynowanie procesów zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa procedurami poprzez: weryfikację poprawności opłaty za złożenie wniosku, weryfikacje,/ocenę poprawności zgłoszonej zmiany, walidację wniosku/dokumentacji, przekazywanie dokumentacji do oceny ekspertów, zasięganie opinii Komisji ds. produktów leczniczych, wzywanie podmiotu odpowiedzialnego do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących dokumentacji, prowadzenie baz danych,
 • koordynowanie procesów zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej poprzez ocenę: prawidłowość postępowania administracyjnego, zgodności z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodności z procedurami wewnętrznymi, terminowości,
 • przygotowywanie protokołów oceny wybranych zmian porejestracyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej (zgodnie z SOP) oraz projektów decyzji i postanowień Prezesa Urzędu,
 • dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji (również w jęz. angielskim) złożonej w procesie zmian porejestarcyjnych w zakresie określonym w procedurze (SOP) i przygotowywanie dokumentów (m.in. Protokołów Ocen) będących podstawą wydania decyzji przez Prezesa Urzędu ,
 • przygotowywanie projektów korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi, ekspertami zewnętrznymi i Organami Administracji Publicznej w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań,
 • udzielanie podmiotowi odpowiedzialnemu informacji na temat kwalifikacji zmian i wymaganej dokumentacji oraz wszystkich czynności związanych z procesem zmian porejestracyjnych ,
 • przedkładanie bezpośrednieniu przełożonemu okresowych sprawozdań z wykonywanej pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe ( farmacja, chemia, biologia lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz K.p.a.,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( MS Office) i innych urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze rejestracji produktów leczniczych (1 rok)

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl