Pracownik do Wydziału Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli

Centrala NFZ

Warszawa

4 dni temu

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje pracownika
do Wydziału Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli

w Departamencie Kontroli

DK/20/18

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Praca w Centrali NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy instytucją publiczną,  nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone  na leczenie,  pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Uprawnionych.

 

Praca w Funduszu to nauka, doświadczenie i satysfakcja z tworzenia wartości, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • opiekę mentora, który przygotuje nowo zatrudnionego pracownika do samodzielnego wykonywania zadań na wyznaczonym stanowisku pracy;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami i kompetencjami;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

Szczegóły oferty:

 

Wymiar etatu: 1etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ

 

Główne obowiązki:

 • opracowywanie sprawozdań okresowych w zakresie kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • opracowywanie okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej;
 • rekomendowanie i realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie dokumentów określających sankcje, określone w art. 61x ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie dokumentacji czynności, o których mowa w pkt 3;
 • prowadzenie rejestru czynności, o których mowa w pkt 3 i w ust. 8 pkt 16;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroli przeprowadzanych przez departament;
 • współpraca z podmiotami określonymi w art. 61c ustawy o świadczeniach w zakresie wymiany informacji i danych oraz współpraca z Wydziałem Informacji i Komunikacji Wewnętrznej w tym zakresie;
 • monitorowanie liczby dni kontroli przeprowadzanych przez departament oraz podmioty określone w art. 61c ustawy o świadczeniach u świadczeniodawców, osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o refundacji
  i w aptekach;
 • prowadzenie rejestru dni kontroli przeprowadzanych przez podmioty wskazane w pkt 8;
 • przeprowadzanie we współpracy z Wydziałem Informacji i Komunikacji Wewnętrznej analizy informacji i danych przekazanych przez podmioty określone w art. 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i przekazywanie wniosków z tych analiz do Wydziału Analiz Kontrolnych, Wydziału Metodyki Kontroli i Szkoleń, Wydziału Kontroli Świadczeń i Wydziału Kontroli Aptek i Ordynacji;
 • współudział w określaniu we współpracy z Wydziałem Informacji i Komunikacji Wewnętrznej potrzeb departamentu w zakresie pozyskiwania informacji i danych od podmiotów określonych w art. 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i kierowanie wystąpień do tych podmiotów;
 • przygotowywanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 61c ust. 2 ustawy wymaganych dokumentów i informacji;
 • współudział w opracowywaniu procedury bezpieczeństwa komunikacji przy realizacji zadań określonych w art. 61c ustawy o świadczeniach;
 • współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywania przez departament informacji i danych do podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I- XVI w zakresie zapewnienia komunikacji z podmiotami kontrolowanym, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 61za ustawy o świadczeniach;
 • określanie, w oparciu o własne analizy oraz informacje przekazane z Terenowych Wydziałów Kontroli I- XVI i Wydziału Analiz Kontrolnych, potrzeb związanych ze wsparciem informatycznym realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących wsparcia informatycznego realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z departamentem Informatyki w zakresie budowania systemu informatycznego wspierającego działalność kontrolną;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji prowadzonej przez departament;
 • udział w kontrolach w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji leków i refundacji recept;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, dotyczące zakresu działania wydziału, z wyłączeniem decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej;
 • współpraca z Wydziałem Prawnym przy opracowywaniu decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej, w zakresie dotyczącym zakresu działania wydziału;
 • współpraca z Wydziałem Prawnym przy przygotowywaniu projektów regulacji prawnych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji zarządczej w zakresie działania wydziału.

Wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne (zdrowie publiczne), ekonomiczne, informatyczne, administracyjne.

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum rok pracy zawodowej na stanowisko młodszego specjalisty;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • rzetelność i terminowość;
 • duża odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze statystyką medyczną, z analizą danych;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych danych medycznych, jednorodnych grup pacjentów i klasyfikacji medycznych, w tym w szczególności w obszarze sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint); Znajomość obsługi narzędzi Business Objects;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu (potwierdzone zaświadczeniem okresu zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia), jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;
 • w przypadku posiadania kopie dokumentów potwierdzające wymagania konieczne i dodatkowe wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenie o treści:
  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), oświadczam, że w dniu składania niniejszych dokumentów spełniałem/łam wymagania określone w art. 61y ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.):
  • posiadam obywatelstwo polskie,
  • mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
  • nie byłem/łam karany/a za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • podpisane oświadczenia o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dołączonego do oferty pracy DK/20/18.”
  UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralę NFZ w przyszłości.”
  UWAGA! Dołączenie zgody jest dobrowolne.

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

UWAGA! W przypadku dołączenia dokumentu z orzeczeniem o niepełnosprawności, konieczne jest podpisanie poniższego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego DK/20/18”.

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych
  w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr
  i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych zFunduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy oudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się ozawarcie takich umów lub osobami współpracującymi ztymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy osoba najbliższa, w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kontrolera jest świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy, kontroler jest obowiązany do poinformowania Prezesa Funduszu o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko, a także w trakcie pełnienia funkcji, jeżeli w tym czasie jego osoba najbliższa stała się świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy – w terminie 7dni od zaistnienia tego faktu.

 

4.Kontroler nie może przed upływem dwóch lat od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w podmiotach kontrolowanych, których dotyczy to wystąpienie.

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 2 kwietnia 2020 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adresem:


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

z dopiskiem: oferta pracy  DK/20/18


lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego (APLIKUJ TERAZ).

 

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

 

Ważne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na wskazane stanowisko i nie udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Centralę NFZ zostaną zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: iod@nfz.gov.pl

 

Postępowanie rekrutacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzone jest zgodnie z art. 107a- 107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.). Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) związane jest z dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne.

 

Pani/Pana dane osobowe w przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Prosta 68, 00—838 Warszawa.

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.