Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

65 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62487

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze,
- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie pod nadzorem przełożonego prac związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzenie stałego nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa mazowieckiego, weryfikacja lokalizacji punktów monitoringu wód w terenie.
 • Wykonywanie prac związanych z weryfikacją kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa mazowieckiego. Prowadzenie bieżącego monitoringu stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Współpraca z Wydziałami w procesie opracowywania wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa.
 • Uczestniczenie w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikacja zgodności danych słownikowych z wykazami wód.
 • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analiza przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowywanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE.
 • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne, informatyka.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód, znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE.
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Znajomość metod statystycznych
 • posiadanie prawa jazdy kat.B