Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DB/50/21

Stanowisko pracy ds. polityki bezpieczeństwa i analizy ryzyka

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Wspieranie Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w realizacji bieżących zadań,
 • Opiniowanie pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych dokumentów wewnętrznych, projektów umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) i porozumień, aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zadań Departamentu Bezpieczeństwa, w szczególności związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (RODO),
 • Rekomendowanie działań w zakresie zgłaszanych incydentów i naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Reprezentowanie Agencji w zakresie zadań departamentu w ramach udzielonych upoważnień,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe kierunek: prawo,
 • Udokumentowany roczny staż pracy,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO,
 • Praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów.
Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie zawodowe związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem RODO w podmiocie publicznym,
 • Znajomość problematyki zagadnień realizowanych przez ARiMR,
 • Odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny

 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 03 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DB/50/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DB/50/21


lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DB/50/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa