Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

108 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19714

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy oraz bieżące informowanie Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń
 • Koordynacja spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Inspektoratu oraz organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, jak również prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentacji
 • Przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomiii na stanowiskach pracy
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
 • Doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inicjowanie i rozwijanie w Urzędzie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w służbach BHP
 • znajomość przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, komunikatywność, samodzielność, podejmowanie decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • znajomość struktury organizacyjnej oraz zadań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl