Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

12 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68597

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Praca przy komputerze.
– Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w opracowywaniu, wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzeń PE i Rady (UE) w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska.
 • Uczestniczenie w opiniowaniu międzynarodowych dokumentów z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska (w tym rachunków ekonomicznych środowiska), w celu dostosowania krajowej statystyki środowiska do standardów międzynarodowych.
 • Współpracowanie przy przetwarzaniu danych z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska pochodzących ze źródeł administracyjnych, w celu zapewnienia danych niezbędnych do zasilenia rachunków ekonomicznych środowiska oraz danych wymaganych przez odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.
 • Uczestniczenie w udostępnianiu wyników badań objętych zakresem zadań w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Uczestniczenie w dostosowywaniu krajowej statystyki środowiska do standardów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. z Eurostatem).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C2
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania organów Unii Europejskiej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie poziomie biegłym – C2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie poziomie biegłym – C2
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem: oferta nr 118/BP/2020

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


  I. Administrator


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.


  II. Inspektor ochrony danych


  Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
  a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.


  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.).


  IV. Odbiorcy danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


  V. Okres przechowywania danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  a) okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
  b) po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.


  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą


  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
  3. do usunięcia danych osobowych;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. do przenoszenia danych;
  6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
  7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


  VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych


  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.


  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych