Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48365

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • monitorowanie realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązków związanych z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii w kogeneracji oraz z mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązków wynikających z systemów wsparcia wytwarzania energii w kogeneracji oraz efektywności energetycznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów prawa w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej,
 • gromadzenie oświadczeń i informacji składanych przez odbiorców przemysłowych, a także dokonywanie analizy informacji zawartych w tych oświadczeniach,
 • przygotowywanie do publikacji informacji o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej,
 • udział w udzielaniu odpowiedzi na zapytania dotyczące rozliczania systemów wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji oraz efektywności energetycznej,
 • realizowanie zadań związanych z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji i uiszczania opłaty zastępczej, w szczególności przepisu art. 9a, 9l ust. 1, 9m, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu sprzed 2016 r., w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 12, 13, 25-27, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu aktualnie obowiązującym, w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 10-17, 28, 30-32, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze energetycznym lub ochrony środowiska, lub w administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (756)
  Wałbrzych (75)
  Legnica (104)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (274)
  Toruń (200)
  Lubelskie:
  Lublin (242)
  Chełm (44)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (826)
  Tarnów (99)
  Nowy Sącz (83)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2268)
  Radom (188)
  Płock (67)
  Opolskie:
  Opole (235)
  Nysa (79)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (176)
  Przemyśl (50)
  Podlaskie:
  Białystok (161)
  Suwałki (54)
  Łomża (42)
  Pomorskie:
  Gdańsk (531)
  Gdynia (284)
  Słupsk (103)
  Śląskie:
  Katowice (611)
  Częstochowa (189)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (199)
  Elbląg (139)
  Ełk (57)
  Wielkopolskie:
  Poznań (675)
  Kalisz (83)
  Konin (71)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (421)
  Koszalin (110)
  Kołobrzeg (66)
  Auchan (149)
  Tesco (150)
  Inditex (37)
  Leroy Merlin (167)
  Bricoman (14)
  STRABAG (12)
  ABB (36)
  Accenture (63)
  Carrefour (225)
  PKO BP (327)
  PwC (19)
  KPMG (38)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl