Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64886

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej – pracownikom szkół wyższych, szkół i placówek oświatowych oraz innym osobom, których działalność naukowo-dydaktyczna i oświatowo-wychowawcza zasługuje na wyróżnienie.
 • Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wytycznych w sprawie zasad i trybu występowania o odznaczenia resortowe oraz decyzji w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń resortowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych dotyczących odznaczeń resortowych oraz nagród Ministra.
 • Realizuje, w tym nalicza i kontroluje merytorycznie środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, interpelacje, interwencje, zapytania posłów i senatorów oraz na pisma kierowane do kuratorów oświaty i innych podmiotów w zakresie tematyki odznaczeń resortowych.
 • Współpracuje przy organizacji centralnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z obszaru oświaty
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy – Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji zadań oświatowych i nadzoru pedagogicznego oraz organizacji służby cywilnej oraz praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz wydawania zaświadczeń
 • znajomość procedury legislacyjnej
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kreatywność
 • negocjowanie
 • samodzielność
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych