Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
81 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80811

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w planowaniu wydatków i dochodów budżetu państwa w ochronie zdrowia, a także w pracach związanych z realizacją w tym przygotowywaniem projektów decyzji ministra i sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej w zakresie koordynowanego działu i finansowanych części budżetowych w celu właściwej realizacji budżetu oraz opracowania sprawozdania z wykonania budżetu państwa.
 • Opracowuje projekty decyzji ministra w ramach wykonywania budżetu państwa, wprowadzających zmiany w budżecie w celu umożliwienia wydatkowania środków budżetowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań z zakresu koordynowanego działu i części budżetu.
 • Koordynuje opiniowanie oraz wydawanie opinii w zakresie projektów aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu systemu ochrony zdrowia oraz analizuje, opiniuje sprawy z zakresu ochrony zdrowia w celu zapewnienia spójności systemowej przepisów prawa, w tym z zakresu finansów publicznych oraz określenia ich wpływu na budżet państwa i system finansów publicznych, a także zapewnienia prawidłowego nadzoru nad gospodarką finansową NFZ.
 • Gromadzi i przetwarza dane dotyczące wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia oraz działalności NFZ oraz przygotowuje na ich podstawie wycinkowe, tematyczne analizy ekonomiczne, przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów i od parlamentarzystów z zakresu prowadzonych spraw w celu sprawowania prawidłowego nadzoru nad gospodarką finansową NFZ, monitorowania wydatkowanych środków oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.
 • Bierze udział w realizowaniu prac związanych z opracowywaniem prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne trzy lata, rocznego planu finansowego NFZ, analizuje zmiany planu NFZ oraz rocznego i okresowego sprawozdania z wykonania planu oraz sprawozdania finansowego NFZ.
 • Współuczestniczy w prezentowaniu stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie prowadzonych spraw podczas uzgodnień międzyresortowych, posiedzeń Komisji Prawniczych i komisji parlamentarnych w celu zapewnienia właściwych rozstrzygnięć z zakresu finansów publicznych oraz systemu ochrony zdrowia.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu materiałów przedkładanych na posiedzenia Komisji Sejmowych i Senackich oraz na posiedzenia Rady Ministrów, Komitetów Rady Ministrów w zakresie prowadzonej problematyki w celu udzielenia informacji uprawnionym podmiotom i przedstawienia stanowiska Ministerstwa Finansów.
 • Koordynuje proces legislacyjny w zakresie aktów normatywnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (rozporządzenia).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz i prognoz ekonomicznych lub planowania budżetowego lub w zakresie legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość zasad systemu budżetowego
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie nadzorowanych części budżetowych
 • Wiedza z zakresu tworzenie zestawień w programie Excel wraz z umiejętnością dokonywania ich analiz na podstawie obszernych baz danych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z zakresu zadań wydziału
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej