Oferty Tygodnia

Praca Mońki Najnowsze oferty pracy: 5

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Mońkach

Mońki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Obszar Moniek (podlaskie) obejmuje 7,6 km², z czego ok. 52% to użytki rolne, ok. 13% stanowią lasy. Gmina zajmuje 162 km², składa się z miasta i 42 wsi. Procentowo największy udział w jej powierzchni zajmują użytki rolne – ok. 81%, prawie 14% – lasy.

Turystyka nie stanowi ważnego filaru lokalnej gospodarki, niemniej warto wspomnieć, że miasto leży w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, a malownicza okolica to duży atut Moniek.

Teren gminy zamieszkuje 14,8 tys. osób, a w samych Mońkach liczba mieszkańców to ok. 9,9 tys. W mieście więcej jest kobiet – 5244 na 4664 mężczyzn (dane Urzędu Miejskiego w Mońkach, stan na koniec 2019 r.).

W granicach administracyjnych powiatu monieckiego znajdują się trzy gminy miejsko-wiejskie (Mońki, Goniądz, Knyszyn) oraz cztery gminy wiejskie (Krypno, Trzcianne, Jasionówka, Jaświły). 

Rynek pracy, oferty pracy – Mońki

Liczba zarejestrowanych w REGON podmiotów gospodarki narodowej, które mają siedzibę w Mońkach, wynosi 943 (dane GUS, stan na 31.08.2020 r.). Wśród nich jest:

  • 901 mikropodmiotów (samozatrudnieni i jednostki do 9 osób), z czego 19 z sektora publicznego,
  • 30 pracodawców (w tym 12 jednostek budżetowych) utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy,
  • 11 podmiotów (7 publicznych, 4 prywatne) z kadrą rzędu 50-249 osób,
  • 1 podmiot z sektora publicznego zatrudniający między 250 a 999 osób.

W strukturze branżowej największy udział mają firmy handlowe, świadczące różnorodne usługi oraz zajmujące się budownictwem. Rozwinięty jest sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przetwórstwo przemysłowe. Na Podlasiu dobre warunki do rozwoju ma przemysł rolno-spożywczy. W Mońkach działają np. spółdzielnia mleczarska, zatrudniająca ponad 200 osób, zakłady mięsne, piekarnie, dojrzewalnia serów i inne.

Ważną rolę w kształtowaniu lokalnego rynku pracy odgrywa sektor publiczny, należy do niego większość podmiotów z kadrą liczącą ponad 50 osób. Przykładem może być Zespół Szkół w Mońkach, w skład którego wchodzą szkoły podstawowe, przedszkole, szkolne schronisko młodzieżowe i szkoła muzyczna I stopnia. Zespół Szkół zapewnia łącznie około 70 miejsc pracy. W mieście siedzibę mają też m.in.  Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Skarbowy, Powiatowy Inspektor Sanitarny czy Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, inne placówki oświatowe, kulturalne, bezpieczeństwa publicznego czy ochrony zdrowia.

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy z powiatu monieckiego świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Wg udostępnionych przez urząd danych na koniec sierpnia 2020 r. zarejestrowanych w powiecie było 1005 osób. Przeważali wśród nich mężczyźni – liczba kobiet wynosiła 493 kobiety.

Wg GUS w tym okresie stopa bezrobocia wynosiła:
    • w Polsce – 6,1%,
    • w województwie podlaskim – 7,7%,
    • w powiecie monieckim – 6,6%.

Powiat moniecki znajduje się więc wśród podlaskich powiatów z niższą niż średnia wojewódzka stopą bezrobocia.

Barometr zawodów pokazuje, że w powiecie monieckim w części branż występuje deficyt kandydatów do pracy. Problemy rekrutacyjne pracodawców wynikają często z niedopasowania kwalifikacji osób bezrobotnych do zapotrzebowania pracodawców, ale też z rozbieżności między oczekiwaniami pracowników co do warunków pracy i płacy a tym, co oferują przedsiębiorcy. Część osób w wieku produkcyjnym decyduje się na migracje i poszukiwanie pracy w innych częściach kraju bądź za granicą.

W powiecie monieckim deficyt dotyczy branży transportowej i motoryzacyjnej (brakuje m.in. spedytorów i logistyków, zaopatrzeniowców i dostawców, kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych), produkcyjnej (np. pracownicy przetwórstwa metali magazynierzy), sektora usług medycznych i opiekuńczych (lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni,  opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej). Brakuje także nauczycieli (języków obcych, praktycznej nauki zawodu, przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych), pracowników budowlanych o różnych uprawnieniach, pracownicy służb mundurowych, branży spożywczej i innych. Łącznie w Barometrze wskazano 32 grupy zawodów deficytowych.

Największa nadwyżka dotyczy z kolei rolników i hodowców. Trudności ze znalezieniem ofert pracy w zawodzie mogą mieć w powiecie także ekonomiści, specjaliści administracji publicznej oraz specjaliści technologii żywności i żywienia.

PUP Mońki:

Adres: ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki
E-mail: bimo@praca.gov.pl
Telefon: 85 727 87 10.