Praca Poniec Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Poniecu

Poniec (wielkopolskie): położenie, ludność, powierzchnia, status administracyjny

Poniec leży w południowo-zachodniej części Polski i w południowej części województwa, między dwoma stolicami wojewódzkimi – Poznaniem i Wrocławiem. Przez miasto i gminę nie przebiegają trasy ponadlokalne – na układ komunikacyjny składają się drogi powiatowe i gminne, niemniej niedaleko od Ponieca wiedzie trasa S5, stanowiąca część międzynarodowego szlaku E261. Gmina ma natomiast dwie stacje kolejowe – w Poniecu i Dzięczynie.

Gmina Poniec, której władz miasto jest siedzibą, zajmuje obszar 132 kilometrów kwadratowych i liczy ok. 7 tys. mieszkańców. Poza Poniecem składa się z 19 wsi sołeckich. Teren miasta to 3,5 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców wynosi prawie 2,9 tys. osób.

Rynek pracy: Poniec i okolice

Jednym z najważniejszych wskaźników kondycji rynku pracy – tak w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej – jest stopa bezrobocia. Co mówi o powiecie gostyńskim?

Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła (dane GUS):

  • dla Polski – 6,2%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla powiatu gostyńskiego – 5,6%.

Warto zauważyć, że województwo wielkopolskie rozwija się równomiernie, a różnice we wskaźniku między powiatami nie są tak duże, jak choćby w Mazowieckiem. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w województwie także sytuuje je wśród najbardziej atrakcyjnych obszarów w Polsce. Oferty pracy w Wielkopolsce, zwłaszcza w aglomeracji poznańskiej, przyciągają kandydatów z Polski i zagranicy. 

Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim jest wyższa niż wojewódzka średnia, niemniej nie przekracza średniej krajowej. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 1,9 tys. osób bezrobotnych.

W Poniecu oferty pracy znaleźć można przede wszystkim w mikroprzedsiębiorstwach, które stanowią prawie 90% wszystkich działających tu podmiotów gospodarki. W mieście rozwija się drobny przemysł, m.in. drzewny, przetwórstwo spożywcze. Z dostępnych złóż piasku korzysta huta szkła. 

Perspektywy zatrudnienia w Poniecu: firmy, branże

W jakich firmach czeka praca w Poniecu? W mieście działają łącznie 354 podmioty gospodarki narodowej (REGON, stan na koniec 2020 r.) – są to jednostki budżetowe do 249 pracowników oraz firmy z sektora MŚP, w większości mikroprzedsiębiorstwa. Najmniejszych podmiotów – niegenerujących miejsc pracy bądź zatrudniających maksymalnie 9 osób – jest w Poniecu 328, z czego 8 należy do sektora publicznego. Stan zatrudnienia w przedziale 10-49 osób deklaruje 21 podmiotów, w tym 3 jednostki budżetowe. 5 największych podmiotów w Poniecu (w tym jeden z sektora publicznego) generuje od 50 do 249 miejsc pracy.

Jak widać, ponieckie podmioty są w większości działalnościami prywatnymi. 279 na 340 jednostek w sektorze prywatnym to osoby fizyczne. 

W obrębie całej gminy siedzibę ma 756 podmiotów – także wśród nich nie znalazł się duży zakład pracy (714 podmiotów mikro, 37 małych i 5 średnich).

W gminie najwięcej jest podmiotów w branży budowlanej (187), wiele zajmuje się także handlem hurtowym i detalicznym, świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych (w sekcji G PKD zarejestrowanych jest 168 podmiotów). Te dwie sekcje zdecydowanie zdominowały przekrój branżowy lokalnych firm. Poza nimi rozbudowane są sekcje PKD:

  • C: przetwórstwo przemysłowe – 96 podmiotów,
  • A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 63 podmioty,
  • S: pozostała działalność usługowa – 47 podmiotów,
  • M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 37 podmiotów,
  • H: transport i gospodarka magazynowa – 29 podmiotów.