Praca Wysoka Najnowsze oferty pracy: 16

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Wysokiej

Miasto Wysoka (wielkopolskie) – podstawowe wiadomości

Wysoka leży w północnej części województwa wielkopolskiego, na Pojezierzu Krajeńskim. Jest jednym z pięciu miast w powiecie pilskim (pozostałe to Piła, Ujście, Łobżenica, Wyrzysk).

Miejscowość rozciąga się na obszarze niemal 5 kilometrów kwadratowych i liczy 2,6 tys. mieszkańców. Gmina, której Wysoka jest głównym ośrodkiem, zajmuje z kolei 123 kilometry kwadratowe. Zamieszkuje ją ok. 7 tys. osób. Gmina Wysoka dzieli się na 12 sołectw i 2 jednostki pomocnicze.

Układ komunikacyjny miasta tworzy sieć połączeń lokalnych oraz droga wojewódzka nr 190, którą można dojechać do prowadzącej niedaleko granic Wysokiej drogi krajowej nr 10.

Niedaleko miasteczka znajdują się Wyrzysk, Krajenka, Łobżenica, Szamocin, Złotów, Margonin, Piła, Chodzież i Ujście. Największe ośrodki spośród nich to siedziby władz powiatowych – Piła i Złotów. Małe odległości między nimi a Wysoką (po ok. 25 km) ułatwiają wysoczanom poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania. Należy dodać, że w Wysokiej rynek pracy nie jest szczególnie rozbudowany. Tworzą go przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa i nie ma tu dużych zakładów pracy.

Wysoka – miasto mikroprzedsiębiorców

W Wysokiej siedzibę ma 216 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS, REGON, stan na koniec 2020 r.):

  • 1 średniej wielkości jednostka budżetowa – generująca od 50 do 249 miejsc pracy,
  • 8 małych przedsiębiorstw prywatnych i 2 podmioty z sektora publicznego utrzymujące 10-49 miejsc zatrudnienia,
  • łącznie 205 mikrojednostek, w tym 3 z sektora publicznego, zatrudniające do 9 osób bądź niegenerujące miejsc pracy w ogóle (samozatrudnienie).

W mieście Wysoka dominują mikropodmioty z sektora prywatnego. Najwięcej jest osób fizycznych (73,6% ogółu podmiotów).

Na obszarze wiejskim gminy Wysoka działa 177 podmiotów. Tu także jest przewaga mikrojednostek (łącznie 168). Zarejestrowanych jest ponadto 7 podmiotów małych, 1 średni i 1 duża jednostka budżetowa – zatrudniająca między 250 a 999 osób.

Najliczniej reprezentowane w obrębie gminy branże to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – w tej sekcji PKD zarejestrowanych jest 19,1% ogółu podmiotów,
  • budownictwo – 15,8%,
  • transport i gospodarka magazynowa – 10,9%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 10,4%,
  • pozostała działalność usługowa – 9,9%.

Gmina Wysoka to obszar typowo rolniczy. Gospodarstwa rolne stanowią podstawowe źródło utrzymania wielu mieszkańców. Do większych lokalnych pracodawców zalicza się zakład przemysłu drzewnego. 

Statystyki rynku pracy – Wysoka, wielkopolskie

Ogólnie rzecz ujmując, rynek pracy w Wielkopolsce stwarza szerokie możliwości zawodowego rozwoju. Wyróżnia się małym bezrobociem. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 3,7%. Dla porównania – wskaźnik dla Polski równy był 6,2%.

Stopa bezrobocia dla powiatu pilskiego od długiego czasu przyjmuje wartości pomiędzy średnią wojewódzką a krajową. Na koniec 2020 r. było to 5,5%. Zgodnie ze statystykami Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w grudniu 2020 r. zarejestrowanych było 2931 mieszkańców powiatu.