Praca Ciechanów Najnowsze oferty pracy: 24

Praca w Ciechanowie

Ciechanów: ludność, powierzchnia

Ciechanów to jedno z 10 największych pod względem powierzchni i najbardziej zaludnionych miast w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar 32,5 kilometra kwadratowego, podzielony jest na 12 osiedli. Ciechanów zamieszkuje 44,1 tys. osób.

Ciechanów na mapie Polski: położenie, układ komunikacyjny

Miasto leży w centrum kraju, na północ od stolicy. Położenie Ciechanowa ma wiele atutów dla przedsiębiorców. Nieduża – ok. 90-kilometrowa – odległość od Warszawy i dogodne połączenia komunikacyjne poszerzają rynek pracy i rynki zbytu. Ciechanów zlokalizowany jest ok. 120 km od Olsztyna, ok. 170 km od Łodzi i ok. 200 km od Białegostoku. Do miasta z wielu miejsc Polski dostać się można koleją i transportem publicznym. Przez Ciechanów biegnie magistrala kolejowa, która zapewnia połączenie Warszawy z portami Wybrzeża, dwie drogi krajowe (DK nr 50 i DK nr 60) oraz trzy wojewódzkie (DW nr 615, DW 616, DW 617).

Turystyczny Ciechanów: atrakcje, zabytki 

Leżący niedaleko Warszawy Ciechanów bywa kierunkiem wycieczek dla mieszkańców stolicy i nie tylko. Lista ciechanowskich atrakcji nie jest krótka. Turystów przyciągają np. park nauki przy zrewitalizowanej wieży ciśnień, zielony labirynt przy ul. Fabrycznej, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Doliny Rzeki Łydyni
i liczne wydarzenia kulturalne, m.in. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka.

Także miłośnicy historii i zabytków będą zadowoleni z wizyty w Ciechanowie. Zwiedzanie warto rozpocząć od ruin gotyckiego zamku książęcego wzniesionego na przełomie XIV/XV w., Farskiej Góry czy wizyty w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Miejscowość jest jednym z najstarszych miast na Północnym Mazowszu. Lokację miejską uzyskał w 1400 r. 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Bardzo zróżnicowana stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach to cecha charakterystyczna dla rynku pracy w województwie mazowieckim. Czy w Ciechanowie i okolicach sytuacja jest dobra? We wrześniu 2020 r., wedle danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie ciechanowskim wynosiła 9,3%. 

Zgodnie z danymi PUP Ciechanów zarejestrowanych było 3178 bezrobotnych mieszkańców powiatu. Ponad połowa – 1624 zamieszkuje w Ciechanowie. Analiza struktury bezrobotnych w mieście pozwala dostrzec najważniejsze problemy lokalnej społeczności. Największą grupą osób zarejestrowanych są długotrwale bezrobotni (851 osób). Trudności ze znalezieniem zatrudnienia ma także wielu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (557 osób).

Oferty pracy w Ciechanowie – pracodawcy

W Ciechanowie praca możliwa jest w firmach o różnej wielkości. W mieście działa 4656 podmiotów gospodarki narodowej (wg danych GUS, stan REGON na końcówkę września 2020 r.), w tym:

  • 4480 mikropodmiotów (0-9 zatrudnionych),
  • 138 małych podmiotów (10-49 pracowników),
  • 35 średnich podmiotów (50-249 pracowników),
  • 3 duże podmioty (2 zatrudniające 50-249 pracowników, 1 – 1000 lub więcej).

Przekrój branżowy ciechanowskich firm

W strukturze branżowej dominuje handel, naprawa pojazdów – ponad 1000 ciechanowskich podmiotów działa w tej sekcji PKD. Rozwinięte są także budownictwo, usługi, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. W mieście działa też ponad 300 zakładów przetwórstwa przemysłowego i firm zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

Najwięksi pracodawcy w mieście

Wśród największych pracodawców w mieście i zarazem w całym powiecie zaliczają się przedsiębiorstwa zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym: papiernia, drukarnia, zakłady mechaniczne i cynkownia ogniowa, a także producent mięsa drobiowego.