CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Celem pracy kuratora zawodowego jest wsparcie, opieka oraz szeroka pomoc doradcza i socjalna osobom, które na mocy sądowego orzeczenia zostały powierzone jego pieczy. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie, które popełniają przestępstwa lub niewłaściwie funkcjonują w społeczeństwie. Kurator ma za zadanie kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań swoich podopiecznych.

Nadzór kuratora jest formą resocjalizacji i wychowania. W swej pracy kurator najczęściej pełni dozór i nadzór. Ten pierwszy orzeka sąd karny, o drugim decyduje sąd rodzinny. W obu przypadkach praca kuratora wygląda bardzo podobnie. Polega na utrzymywaniu częstych kontaktów z podopiecznymi, zdobywaniu informacji o ich problemach, potrzebach, życiu codziennym. Informacje te zdobywa zarówno z rozmów z podopiecznymi, wizytacji w terenie, rozmów z ich sąsiadami, rodziną itp.

Problemy, z którymi styka się kurator są bardzo różne. Najczęściej są to różnego rodzaju uzależnienia, choroby, bieda, problemy rodzinne, bezrobocie. Zebrane informacje powinny posłużyć do zbudowania metod rozwiązania problemów podopiecznych. Największą trudnością jest dostosowanie tych metod do realnych możliwości tak, by plan kuratora nie był tylko pobożnym życzeniem, ale prawdziwą szansą dla podopiecznych.

Na zlecenie sądu kurator może także przeprowadzać wywiady środowiskowe i pomagać osobom zwalnianym z zakładów karnych, wychowawczych i poprawczych.


WARUNKI PRACY

Kurator pracuje w bardzo różnych miejscach. Przede wszystkim są to mieszkania dozorowanych oraz budynek sądu. Informacje zbierane są także w komisariatach policji, prokuraturze, szkole i miejscu pracy podopiecznych. Kurator musi się między tymi miejscami często przemieszczać, co czasami jest utrudnione. Wizytacje podopiecznych w domach bardzo często oznaczają poruszanie się po najniebezpieczniejszych dzielnicach miasta. Kurator musi być także przygotowany na to, że podczas wykonywania swojej pracy trafi na awantury, sceny przemocy domowej czy kłótnie i libacje alkoholowe.

Praca kuratora ma charakter indywidualny i samodzielny. Ponieważ każdy przypadek, z którym się styka jest inny, różne są też metody postępowania. Istotne jest indywidualne podejście, które pozwoli dostosować formy pomocy do rzeczywistych potrzeb. Kurator w swej pracy niemal cały czas styka się z ludźmi z różnych środowisk. Nie wszyscy go akceptują, nie wszyscy są chętni do pomocy i współpracy.

Kurator wykonywanie swych obowiązków dzieli między sąd i pracę w terenie. O ile dyżury w sądzie można ująć w stałe ramy czasowe, o tyle pracę w terenie nierzadko wykonuje popołudniami czy w dni wolne od pracy. Sam decyduje o czasie i metodach swoich działań. Musi przy tym pamiętać, że jego praca jest niezwykle odpowiedzialna, gdyż na podstawie zebranych informacji i wysnutych wniosków sąd podejmuje decyzje np. o pozbawieniu praw rodzicielskich.


WYMAGANIA

Ponieważ praca kuratora opiera się na kontaktach z ludźmi, najważniejszą cechą, którą powinien posiadać jest umiejętność nawiązywania kontaktów, budowania zaufania i więzi emocjonalnej. Kurator musi rozumieć potrzeby i problemy osób, którymi się zajmuje, ale nie może mu to przesłonić obiektywnej oceny sytuacji. Ważne, by był spostrzegawczy i potrafił wyciągać logiczne wnioski. Jak zostało to zaznaczone powyżej, jego praca jest bardzo odpowiedzialna, dlatego wszystkie osądy i opinie musi wydawać ze świadomością ich konsekwencji dla jego podopiecznych.

Ze względu na częstotliwość przemieszczania się oraz miejsca, w które musi docierać kurator, pracy tej nie mogą wykonywać osoby niepełnosprawne.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Kurator powinien posiadać wyższe wykształcenie z pedagogiki, psychologii, socjologii. Ukończenie studiów z innej dziedziny nie zamyka drogi do wykonywania tego zawodu. Warunkiem jest ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. W tym przypadku pomocne będzie doświadczenie zawodowe w pracy socjalnej.

Choć nie ma formalnych ograniczeń co do wieku, w którym rozpoczyna się pracę kuratora, to jednak preferowane są osoby młode. Wyjątkiem są osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kuratorów zatrudniają sądy. Nie ma innych możliwości zatrudnienia.


ZAROBKI

W zależności od zajmowanego stopnia kurator zawodowy zarabia od 3 tys. do 4 tys. zł. Do wynagrodzenia zasadniczego dochodzą liczne dodatki jak np. dodatek terenowy czy dodatek patronacki.