Czas pracy kierowców 2018-02-23

Jakie normy czasu pracy obowiązują kierowców? Prześledźmy rozwiązania dotyczące czasu pracy tej grupy zawodowej.

Definicja czasu pracy kierowcy

Przede wszystkim należy wskazać, że do czasu pracy kierowców nie stosujemy rozwiązań zawartych w Kodeksie Pracy. Kwestia czasu pracy kierowców została uregulowana w odrębnej ustawie – o czasie pracy kierowców. W pierwszej kolejności warto zapoznać się z definicją czasu pracy kierowców.

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W szczególności chodzi o:

 

 • prowadzenie pojazdu;
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;
 • czynności spedycyjne;
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep;
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;
 • niezbędne formalności administracyjne;
 • utrzymanie pojazdu w czystości.


Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Do czasu pracy kierowcy należy także wliczyć przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca wprowadza, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Natomiast do czasu pracy kierowcy nie wliczamy:

 

 • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;
 • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;
 • dobowego nieprzerwanego odpoczynku.


Norma dzienna i tygodniowa jak w Kodeksie Pracy

Przy dobowej i tygodniowej normie czasu pracy zastosowano podobne rozwiązania jak w Kodeksie Pracy. Zatem czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w  pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie.

Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Z zastrzeżeniem, że tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Trzeba również pamiętać, że wspomniany tygodniowy wymiar czasu pracy obowiązuje kierowcę nawet gdy pracuje w kilku firmach.

Przy dobowym odpoczynku również jak w Kodeksie pracy mamy prawo do  co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Trzeba zaznaczyć, że może on być wykorzystany w pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

Tygodniowy odpoczynek to co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuje on odpoczynek dobowy,  przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności oraz opracowanych na tej podstawie rejestrów. Ewidencję czasu pracy zatrudniający przechowuje przez 3 lata po zakończeniu okresu nią objętego.  Podstawa prawna:
art. 6-7, 11-14, 25 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj