Praca.pl Poradniki Dla pracodawców
ESG – co to? Jaki ma wpływ na firmę?

ESG – co to? Jaki ma wpływ na firmę?

 
ESG – co to? Jaki ma wpływ na firmę?

Nie tylko regulacje prawne, ale również presja ze strony pracowników, partnerów korporacyjnych, interesariuszy i inwestorów sprawiają, że przedsiębiorstwa mają dziś funkcjonować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Sposobem na taki biznes mają być między innymi standardy ESG obejmujące kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Tymczasem badania pokazują, że ponad 2/3 Polaków nie wie, co oznacza skrót ESG, nie wspominając już o praktycznym zastosowaniu wytycznych tej metodologii. Wyjaśniamy, czym jest ESG, jaki ma wpływ na zarządzanie firmą oraz jest zobowiązany do tworzenia raportów ESG od 1 stycznia 2024 roku.

 

Spis treści

ESG – co to?

 

W grudniu 2022 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę CSRD – o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, dotyczącą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadziła nowe obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego i sprawozdawczości z obszarów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, czyli ESG. Celem dyrektywy jest zapewnienie większej przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 

 

Pamiętaj! 

 

Dyrektywa CSRD w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi sprawozdawcze, według których firmy mają obowiązek raportowania – obok informacji finansowych – informacji niefinansowych, w tym kwestii dotyczących praw środowiskowych, praw socjalnych i czynników zarządzania.

 

 

Kwestie ESG regulowane są jednak nie tylko przez wspomnianą dyrektywę i nowe standardy raportowania, ale również przez Agendę 2030 dla zrównoważonego rozwoju, która stanowi globalny plan działania,  Porozumienie Paryskie skupiające się szczególnie na walce ze zmianami klimatycznymi, a także Europejski Ład, którego celem jest transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

W związku z tym w ostatnich latach w debacie publicznej coraz częściej i głośniej mówi się o ESG. Wielu z nas postrzega je w kategoriach nowinki czy nawet mody będącej konsekwencją regulacji europejskich. Tymczasem warto wiedzieć, że ESG nie jest nowością. Prekursorem tej strategii jest koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowa strategia obejmuje jednak obszary związane również ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym.

 

Pamiętaj! 

 

Zarówno CRS, jak i ESG mają na celu zrównoważony rozwój biznesu. Ten drugi model proponuje bardziej wymierną ocenę strategii biznesowej, przez co otoczenie firmy ma o wiele szerszy wgląd w jej wyniki pozafinansowe. 

 

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa, które zobowiązane są do raportowania ESG, mierzą i raportują środowiskowe, społeczne i zarządcze aspekty prowadzonej przez siebie działalności. 

 

ESG – co dokładnie oznacza ten skrót? 

 

Skrót ESG coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Coraz więcej firm przykłada wagę do aspektów środowiskowych, społecznych i tych związanych z korporacyjnym ładem. Mimo to wielu z nas nadal nie wie, co oznacza skrót ESG, nie mówiąc o tym, jak wdrażać w swojej firmie taką długoterminową strategię.. Choć jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu ESG, dotyczącego ESG i zrównoważonego rozwoju, na przestrzeni ostatniego roku nastąpił bardzo dynamiczny wzrost świadomości tej koncepcji. 

 

Wśród respondentów zapytanych między innymi o to, czy kiedykolwiek wcześniej natknęli się na pojęcie ESG oznaczające zrównoważony rozwój, w 2022 roku jedynie 15 procent ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Rok później, w grudniu 2023 roku, już 29 procent ankietowanych znało znaczenia tego skrótu. 

 

Skrót ESG to akronim od angielskich słów:

 

 • Environmental – środowiskowy,

 • Social – społeczny (w domyśle: social responsibility, społeczna odpowiedzialność),

 • Governance – zarządzanie (tu w znaczeniu: corporate governance, ład korporacyjny).

 

 • Wpływ na środowisko naturalne

 

Pierwszy obszar, czyli środowisko, obejmuje działania związane z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego, gospodarowaniem odpadami czy efektywnością energetyczną. W tym kontekście ocenie podlega wywiązywanie się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko. Przedsiębiorstwa, które aspirują do miana społecznie odpowiedzialnych, powinny więc wprowadzić pewne innowacje w firmie, które skupione są przede wszystkim na ochronie środowiska naturalnego.

 

 • Wielowymiarowe społeczności lokalne

 

Społeczna odpowiedzialność dotyczy z kolei relacji przedsiębiorstwa z udziałowcami na rynku, czyli partnerami biznesowymi, pracownikami, lokalną społecznością czy klientami. Warunki pracy, zapewnienie work-life balance, przestrzeganie praw pracowniczych, kwestia dyskryminacji w firmie czy wyrównanie praw kobiet i mężczyzn w miejscu pracy to kwestie, które podlegają ocenie i które można bardzo łatwo zmierzyć. W społecznej odpowiedzialności nie bez znaczenia jest także polityka informacyjna przedsiębiorstwa oraz sposób prowadzenia działań promocyjnych. 

 

 • Jak ESG wpływa na zarządzanie firmą

 

Ostatni z filarów tej koncepcji to ład korporacyjny. To czynnik, który może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju organizacji. Pod nim kryją się między innymi struktura zarządu firmy, umiejętności zarządcze managerów czy respektowanie praw udziałowców, ale także przeciwdziałanie korupcji. 

 

ESG – historia powstania

 

Zainteresowanie kwestiami związanymi z odpowiedzialnością firm oraz ich działaniem na rzecz środowiska pojawiło się już w latach 70. i 80. XX wieku, gdy coraz więcej firm w swoich procesach inwestycyjnych zaczęło uwzględniać czynniki środowiskowe. Z kolei lata 90. to czas, w którym uwaga przedsiębiorców skupiła się na koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nieco później, bo w 2006 roku pojawiły się Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania, znane jako PRI lub UNPRI, które miały na celu uświadomienie inwestorom wpływu ich działań na szeroko pojęte środowisko i otoczenie społeczne. Od tego czasu ESG zyskało na znaczeniu, a przedsiębiorstwa coraz częściej zaczęły dostrzegać zalety promowania praktyk zrównoważonego rozwoju, jednocześnie włączając ESG do modelu biznesowego i uznając go za nieodłączną część wielu strategii inwestycyjnych. 

 

 

Raportowanie w zakresie ESG – kogo dotyczy?

 

Może się wydawać, że ESG ma szczególne znaczenie w przypadku sektorów, których działalność ma bezpośredni i wysoki wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też często kojarzony jest on chociażby z branżą energetyczną, przemysłem chemicznym, wydobywczym czy branżą transportową. Działalność człowieka w tych dziedzinach gospodarczych może prowadzić – i często faktycznie prowadzi – do zniszczenia ekosystemów, zanieczyszczenia wody, powietrza czy degradacji gleby. Warto jednak pamiętać, że działalność w ramach każdej branży ma wpływ i na środowisko, i otoczenie społeczne.

 

Co więcej, dziś raportowanie zrównoważonego rozwoju nie jest jedynie wynikiem dobrej woli przedsiębiorstwa i chęci kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, ale wynika z prawnych regulacji i obowiązku nałożonego na konkretne podmioty. Raporty dotyczące ESG zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku.

 

Obowiązek raportowania dotyczy dużych firm i spółek notowanych na giełdzie spełniających określone warunki: 

 

 • zatrudnianie co najmniej 500 osób,

 • roczne przychody 170 mln zł netto rocznie,

 • suma bilansowej (aktywa i pasywa) na poziomie co najmniej 85 mln zł. 

 

Od 2025 roku obowiązek sporządzania raportu spoczywać będzie na podmiotach spełniających następujące warunki:

 

 • zatrudnienie co najmniej 250 pracowników,

 • roczne przychody 170 mln zł netto rocznie,

 • suma bilansowej (aktywa i pasywa) na poziomie co najmniej 85 mln zł. 

 

Pamiętaj! 

 

Raporty ESG zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku, obligując do raportowania duże spółki spełniające określone kryteria. W kolejnych latach grupa przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania ESG będzie rosła, a docelowo od 2026 roku ma dotyczyć również małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, zatrudniających powyżej 10 pracowników. 

 

ESG – oddziaływanie na przedsiębiorstwo 

 

Poprawienie relacji i pozyskanie partnerów, zminimalizowanie ryzyka operacyjnego, poprawa wizerunku poprzez innowacje w firmie i wzmocnienie jej reputacji – to dopiero wstęp do szeregu korzyści, jakie niesie za sobą ESG. Przedsiębiorstwa, które skutecznie realizują zasady ESG, znacznie łatwiej identyfikują i zarządzają ryzykiem związanym z działalnością. Są w stanie lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia, a w razie konieczności – wprowadzić w życie strategie mające na celu minimalizację ich skutków i poprawę wyników finansowych. 

Dziś coraz więcej partnerów biznesowych, klientów czy inwestorów zwraca uwagę na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i oczekuje, że to będzie wpisywać się w standardy zrównoważonego rozwoju. W efekcie podmioty te mogą cieszyć się wzrostem wartości firmy, lepszymi relacjami z partnerami, ich zaufaniem i lojalnością. 

 

Co więcej, ESG może być również czynnikiem motywującym pracowników i przekładającym się na efektywność firmy. Podejmowanie działań mających na celu kreowanie wizerunku nowoczesnej i innowacyjnej firmy może również przełożyć się na efektywną rekrutację i pozyskanie do firmy prawdziwych talentów. Przedsiębiorstwa, w których wdrożone zostało ESG postrzegane są dziś jako bardzo atrakcyjne i pożądane. Polityka równości, ochrona środowiska czy chociażby ekologiczne biura, a także etyczne oraz efektywne zarządzanie firmą to dziś czynniki, na które zwraca uwagę coraz więcej kandydatów do pracy. 

 

Czytaj także:Zielone kołnierzyki – czym jest ten nowy trend na rynku pracy?

 

ESG – najczęściej zadawane pytania:

 

 • Co to jest ESG?

 

Skrót ESG to akronim od angielskich słów environmental – środowiskowy, social – społeczny (społeczna odpowiedzialność) oraz governance, czyli ład korporacyjny. ESG oznacza spojrzenie na zarządzanie uwzględniające czynniki pozafinansowe, a dotyczące obszarów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. 

 

 • Kogo dotyczy raportowanie ESG? 

 

Od 2024 roku obowiązek raportowania ESG obowiązuje największe spółki i grupy kapitałowe zatrudniające ponad 500 osób, które osiągają przychody w wysokości powyżej 170 mln zł netto rocznie oraz posiadają roczną sumę bilansową w wysokości 85 mln zł. Docelowo obowiązek ten ma dotyczyć również małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników.

Anna Rychlewicz

Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Słowa są także nieodłącznym elementem jej drogi zawodowej. Zajmuje się copywritingiem, redakcją oraz korektą tekstów. O rynku pracy, ubezpieczeniach, wnętrzach, podróżach, zdrowiu i modzie. Porusza tematykę społeczną oraz kryminalną. Pasjonują ją rozmowy z ludźmi. W czasie wolnym poszerza horyzonty i eksploruje otoczenie, prowadząc blog „Brzmi Znajomo”.

Więcej artykułów "Dla pracodawców"

Polecane oferty

 • Grupa Inter Cars
  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Poszukujemy do współpracy osoby, która potrafi wspierać pracę Zarządu w firmie o rozbudowanej strukturze. Praca codzienna koncentruje się na zadaniach: Organizowanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu (2 spotkania w tyg.) Opracowanie dokumentów z zakresu wizji i strategii firmy, na bazie...
 • Pielęgniarz / Pielęgniarka

  LUX MED Sp. z o.o.   Wrocław, ul. Wołowska 20    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa zlecenie  część etatu
  1 godz.
  Praca w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. Wołowskiej 20. Oczekiwania wobec Ciebie:​ wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo; aktualne prawo wykonywania zawodu; mile widziane ukończone kursy specjalistyczne z...
 • Inżynier Jakości

  HSV Polska Sp. z o.o.   Radomsko    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Zakres obowiązków: Nadzór nad systemem zarządzania jakością w oparciu o standard IATF 16949 oraz inne systemy zapewnienia jakości obowiązujące w organizacji; Prowadzenie lub wspieranie projektów nakierowanych na rozwój procesów dotyczących zapewnienia jakości procesów w firmie;...
 • Export Manager

  Rotenso - Grupa Thermosilesia   Ruda Śląska    praca stacjonarna
  menedżer  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Będziesz odpowiedzialny/a za: realizację założonych planów sprzedażowych na powierzonym rynku eksportowym; poszukiwanie i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami; przygotowywanie, negocjowanie, podpisywanie i realizacja umów handlowych zgodnie z zatwierdzonym budżetem i polityką...
 • Operator Wózka Widłowego / Pracownik Magazynowy

  Amazon   Gorzyczki    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat   29,90 zł brutto/godz.  rekrutacja online
  1 godz.
  Obowiązki na stanowisku pracy Odbieranie, sprawdzanie, sortowanie i układanie produktów na półkach. Pobieranie produktów z półek, pakowanie i nadawanie zamówień. Dbanie o bezpieczeństwo. To nasz absolutny priorytet! Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia. Możesz liczyć na wsparcie...
 • BAU UND ISOLIERUNG LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Opis stanowiska: Montaż izolacji termicznej przemysłowej na obiektach przemysłowych, m.in. rafinerie, elektrownie, elektrociepłownie, mniejsze zakłady przemysłowe. Praca na terenie Niemiec oraz Belgii.

Najnowsze artykuły

Coming out w polskiej firmie – czy warto? Jak go dokonać?

Coming out w polskiej firmie – czy warto? Jak go dokonać?

– Funkcjonowanie przed coming outem można porównać do życia w chmurze smogu. Można się przyzwyczaić, ale szybko zaczynamy chorować, bo nie można żyć bez możliwości oddychania pełną piersią – tłumaczy Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Tymczasem w rankingu ILGA-Europe Polska została wskazana jako najbardziej homofobiczny kraj UE. Bezpieczny coming out jest tu możliwy?

Znajdź Pracę z Praca.pl – nowa wtyczka WordPress wzbogaci Twoją stronę www

Znajdź Pracę z Praca.pl – nowa wtyczka WordPress wzbogaci Twoją stronę www

Jeśli prowadzisz blog lub jesteś wydawcą portalu, wtyczka na stronie buduje pozytywny wizerunek Twojej marki. Pomyśl, że dzięki Tobie ktoś może znaleźć pracę, a jakaś firma pracownika. Może zapamiętać, że udało się to właśnie dzięki Tobie! To świetny zabieg PR-owy – komentuje ekspertka WordPress Ola Gościniak. Z dumą przedstawiamy nowy widget Praca.pl do wykorzystania na Twojej stronie www!

„Wiele kobiet myśli: Nie awansuję, bo jestem za gruba”. Wywiad z autorką książki „Waga z głowy”

„Wiele kobiet myśli: Nie awansuję, bo jestem za gruba”. Wywiad z autorką książki „Waga z głowy”

– W społeczeństwie dominują dwie postawy. Z jednej strony wiemy, że otyłość to choroba, z drugiej leczymy ją stwierdzeniem, że trzeba wziąć się w garść. To trochę jak z depresją. Też wiemy, że jest chorobą, a i tak nie brakuje rad w stylu: „wyjdź na spacer, uśmiechnij się do słońca” – zauważa Katarzyna Kucewicz. Psycholog wyjaśnia, jak waga definiuje nas w pracy i wpływa na rozwój kariery.

Kreatywność a AI. Czy pracownicy branż kreatywnych mogą wkrótce stracić pracę?

Kreatywność a AI. Czy pracownicy branż kreatywnych mogą wkrótce stracić pracę?

Czy inteligentny program ma prawa autorskie? Dlaczego AI może dyskryminować? Czy sztuczna inteligencja wkrótce przejmie kreatywne zawody, wysyłając na bezrobocie programistów, grafików, dziennikarzy, filmowców? – Ludzie wolą sztukę tworzoną przez ludzi. Kiedyś sztuka AI będzie jak sport na dopingu – przewiduje prof. Dariusz Jemielniak, badacz ruchów antynaukowych i sztucznej inteligencji.

Współpracownik przypisuje sobie moje sukcesy – jak reagować?

Współpracownik przypisuje sobie moje sukcesy – jak reagować?

Czy zdarzyło Ci się z niedowierzaniem słuchać w czasie spotkania z szefem, jak Twój współpracownik przypisuje sobie wszystkie zasługi za pracę, którą to Ty wykonałeś i zbiera za nią pochwały? Zamiast dusić w sobie poczucie niesprawiedliwości, bądź asertywny –  reaguj i ustal przejrzyste zasady współpracy. Doradcy zawodowi tłumaczą, jak się zachować, gdy ktoś przypisuje sobie nasze sukcesy.

Osoby niewidome i niedowidzące w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy, czas pracy, udogodnienia

Osoby niewidome i niedowidzące w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy, czas pracy, udogodnienia

Nie muszę nikomu udowadniać swoich umiejętności i przekonywać, że wiele mogę, mimo iż nie widzę – mówi Krystyna Włodarek, działaczka społeczna, która w 2018 r. straciła wzrok. Specjalistka ds. dostępności Barbara Filipowska, osoba niewidoma, dodaje, że jednak często natrafiała na „mur” w kontaktach z rekruterami. Oto co pilnie trzeba zmienić w kontekście pracy osób z dysfunkcją wzroku.