Odpracowywanie prywatnych wyjść

2013-09-24

Zaledwie od miesiąca (tj. od 23 sierpnia br.) pracownicy mogą formalnie korzystać z wyjść prywatnych za odpracowaniem, a już pojawiły się pierwsze, praktyczne wątpliwości co do maksymalnej długości takiego zwolnienia (kilka godzin, czy może dni?) oraz okresu, w jakim powinno nastąpić odpracowanie zwolnienia (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy może poźniej?).

 

Odpowiedzi na nie próżno szukać w treści samego przepisu art. 151 § 21 k.p, przewidującego możliwość wyjścia w celach prywatnych za odpracowaniem. Przewiduje on bowiem jedynie, że nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Jedynymi warunkami jakie muszą być spełnione jest po pierwsze: pisemny wniosek pracownika, a po wtóre:  odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

 

Ponieważ przywołany przepis nie reguluje zasad i warunków udzielania tego zwolnienia, jak również zasad i w warunków jego odpracowania, Ministerstwo Pracy w opublikowanych w Rzeczpospolitej z 13 września wyjaśnieniach rekomenduje, by powyższe kwestie stały się przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych (tj. regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy), bądź też były każdorazowo ustalane w porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem.

 

Aby wyjście i jego odpracowanie nie powodowało dodatkowych komplikacji, w postaci konieczności przeliczenia należnego wynagrodzenia za pracę najlepiej byłoby, gdyby oba zdarzenia miały miejsce w tym samym miesiącu. Nie ma jednak przeciwwskazań, by odpracowanie następowało później, tj. w ramach dłuższego niż miesięczny okresu rozliczeniowego, a nawet po jego zakończeniu. W interesie pracodawcy byłoby więc ustalenie z góry, w przepisach wewnątrzzakładowych, jednakowych zasad dla wszystkich zatrudnionych.  

 

Łukasz Prasołek

Przeczytaj także:

Skomentuj