Wybrana kategoria

Wypowiedzenie umowy o pracę - zobacz wzór.

2018-04-24

W jaki sposób dokonać wypowiedzenia umowy o pracę pracodawcy, jakie obowiązują okresy wypowiedzenia? Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę kierowane przez pracownika? Przeanalizujmy przepisy Kodeksu pracy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę.

Nie tylko wypowiedzenie zakończy stosunek pracy


Na początku zaznaczmy, że wypowiedzenie umowy o pracę nie jest jedynym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Trzeba wspomnieć, że umowę o pracę można również:

 • rozwiązać na mocy porozumienia strony;
 • umowa może wygasnąć z upływem okresu na jaki została zawarta;
 • rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracownika, bez winy pracownika (długotrwałe zwolnienie lekarskie), a także z winy pracodawcy.


Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracownik jak też pracodawca. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
W przypadku umów zawartych na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.


Natomiast w przypadku umów zawartych na czas określony oraz na czas nieokreślony okres wypowiedzenia jest uzależniony od tego jak długo pracownik wykonywał pracę u danego zatrudniającego i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Co istotne już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Przypomnijmy jak ustalamy upływ okresu wypowiedzenia.  Okres wypowiedzenia umowy obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Okresy wypowiedzenia mogą ulec skróceniu w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy

W sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Pracodawca w okresie wypowiedzenia może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Trzeba pamiętać, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.  Za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać, że w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują także dni wolne na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  Dotyczy to  co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę.
Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy wynosi:

 • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.


Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę?

Umowę o pracę należy wypowiedzieć na piśmie.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia również następuje na piśmie.  Trzeba pamiętać, że przy wypowiedzeniu będą nas obowiązywały okresy wypowiedzenia, chyba, że pracodawca zwolni nas z obowiązku świadczenia pracy.  

 

Wypowiedzenie – wzór

 


 

 

.............................................

(miejscowość, data)

 

.............................................

............................................

...........................................

(dane pracownika)

 

 

 

.............................................

............................................

.............................................

(dane pracodawcy)

 

 

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ...................................................... pomiędzy .............................................................................(dane pracownika) a ............................................... (dane pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ....................................... (określić długość okresu wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy) .

 

 

 

Z poważaniem,

.............................................

(podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

Pokwitowanie odbioru pisma przez osobę upoważnioną do odbioru pism ze strony pracodawcy

 

Przedmiotowe pismo otrzymałam/otrzymałem w dniu ...............................................................

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej do odbioru pism ze strony pracodawcy)

 


 

 

Jak sporządzić pismo rozwiązujące umowę o pracę za porozumieniem stron?

Jeśli zależy nam np. na szybszym rozwiązaniu umowy o pracę z pominięciem okresu wypowiedzenia lub jeśli jest obustronna wola zakończenia stosunku pracy,  wówczas możemy zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tej sytuacji pracodawca musi pójść nam na rękę i zgodzić się na taki sposób zakończenia umowy o pracę we wskazanym przez nas terminie.   


Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

 


 

.............................................

(miejscowość, data)

 

.............................................

............................................

...........................................

(dane pracownika)

 

 

 

.............................................

............................................

.............................................

(dane pracodawcy)

 

 

Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę z dnia ...................................................... zawartą pomiędzy .............................................................................(dane pracownika) a ............................................... (dane pracodawcy) na mocy porozumienia stron z dniem............................................................... (wskazać ostatni dzień pracy).

 

Z poważaniem,

.............................................

(podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

Pokwitowanie odbioru pisma przez osobę upoważnioną do odbioru pism ze strony pracodawcy

 

Przedmiotowe pismo otrzymałam/otrzymałem w dniu ...............................................................

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej do odbioru pism ze strony pracodawcy)

 

 


 

 

 

Podstawa prawna:
art. 32-43, 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Przeczytaj także: