Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor Regionu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor regionu to osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie regionalnych oddziałów firmy macierzystej. Osoba obsadzona na tym stanowisku prowadzi szereg działań, mających zapewnić stabilność jednostek, funkcjonujących w danym regionie, oraz maksymalizację, generowanych przez nie wyników finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu odgórnej polityki firmy. Dyrektor regionu ma wolną rękę w podejmowaniu wielu decyzji, dotyczących bieżącej działalności oddziałów, takich jak dobór pracowników niższego szczebla, czy kreowanie ścieżki zawodowej osób dotychczas zatrudnionych. Dyrektor zarządza budżetem, przewidzianym dla podległego mu oddziału, lub oddziałów, kontroluje jego realizowanie, a także składa raporty ze wszystkich obszarów działalności, szczególnie zaś wyników finansowych, osiąganych w danym regionie, na ręce dyrektora generalnego.


WYMAGANIA

Wśród licznych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatem na stanowisko dyrektora regionu, najważniejszym jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na kierunku takim jak marketing i zarządzanie lub podobnym. Niezbędne będzie także wieloletnie doświadczenie, w tym na stanowisku kierowniczym, oczywiście w branży, w której zawiera się działalność firmy, oferującej wolny wakat. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać obszerną wiedzę z pogranicza różnych dziedzin, oraz umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, samoorganizacji pracy własnej i podległego personelu, podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu, oraz wiele cech personalnych takich jak odpowiedzialność, samodzielność, czy zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora regionu łączy w sobie cechy wielu stanowisk; miejscem pracy dyrektora jest przede wszystkim siedziba oddziału, lub oddziałów, którymi zarządza, jednak osoba zatrudniona na tym stanowisku kontaktuje się także bezpośrednio ze strategicznymi kontrahentami firmy i zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Dyrektor otrzymuje służbowy telefon komórkowy, przenośny komputer i samochód.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w dużych firmach, posiadających wiele oddziałów w różnych częściach kraju, między innymi w branży bankowości i finansów.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku przeważnie przekraczają kwotę 20000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor Regionu

zobacz więcej ofert pracy dla Dyrektor Regionu