Wybrana kategoria

Premia świąteczna – komu przysługuje, podatek

2019-12-02

W okresie świątecznym zwykle wydajemy więcej. Nic dziwnego, że pracodawcy decydują się na przyznawanie w tym czasie pracownikom premii świątecznych. Jest to bardzo ważny element systemu motywacyjnego wielu firm.

 

Premie świąteczne dla pracowników – kto może na nie liczyć?


Premia świąteczna jest dodatkiem dobrowolnym – o jej przyznaniu decyduje pracodawca. Jeśli chce wypłacać takie świadczenie, powinien zawrzeć informację o nim w regulaminie zakładu pracy, umowach podpisywanych z podwładnymi bądź innych dokumentach regulujących sposób wypłacania wynagrodzenia w firmie.

 

Jeśli podobny zapis nie został uwzględniony, przełożony nie ma obowiązku wypłacać premii, choć nadal może przyznać podwładnym nagrodę. Tych dwóch dodatków nie można mylić. Otrzymanie premii jest zależne od spełnienia warunków zawartych w regulaminie premiowania. W przypadku nagrody takie nie istnieją – zwierzchnik ma pełną swobodę w jej przyznawaniu.

 

Zdarza się, że zapisów o premii świątecznej nie ma w regulaminie wewnątrzzakładowym ani innych dokumentach, a jednak pracodawca decyduje się na jej wypłacenie. Wówczas, pomimo swojej nazwy, jest ona w istocie nagrodą.

 

Do odwrotnej sytuacji dochodzi wówczas, gdy zapis o premii świątecznej znajduje się w regulaminie, a jednak pracodawca postanowił jej nie przyznawać. Jest to niezgodne z Kodeksem pracy. Każdy pracownik, który spełnił wymagania dotyczące systemu premiowania, może zażądać jej wypłacenia.

 

Premia świąteczna – podatek


Premia jest dodatkiem do wynagrodzenia i może zostać objęta ulgą podatkową bądź nie, w zależności od źródła jej finansowania. Są dwie możliwości opłacania premii:
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który powinien znajdować się w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 osób,
• aktywa obrotowe firmy.

Pomoc świąteczna z ZFŚS nie stanowi podstawy dla odprowadzania składek do ZUS-u. Co więcej, jeśli jej wysokość nie przekracza 380 zł na osobę, jest również zwolniona z podatku.

 

Podatek premię świąteczną obejmie wówczas, gdy zostanie sfinansowany ze środków obrotowych firmy.

 

Szczególne zasady podatkowe stosuje się w przypadku różnego rodzaju bonów i talonów świątecznych dla pracowników. Wymienia się je w sklepie na towary bądź usługi i zwykle nie ma możliwości uzyskania za nie ekwiwalentu pieniężnego.

 

Mimo to obecnie nie są traktowane przez ustawę jako pomoc rzeczowa, lecz finansowa. W związku z tym bony podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu, niezależnie od tego, przy pomocy jakich środków zostały zakupione.

 

Jednak to, czy stanowią podstawę do odprowadzenia składek do ZUS-u, wynika już ze źródła ich finansowania. Bony pochodzące z zasobów ZFŚS nie podlegają składkom, a te pochodzące z aktywów obrotowych – są oskładkowane.

 

Wysokość premii


Dodatki świąteczne są ważnym elementem systemu motywacyjnego wielu firm. Nie są obowiązkowe, dlatego stanowią dowód dbałości pracodawcy o podwładnych. Już nawet niewielka premia zwiększa poziom zadowolenia zatrudnionych. Co więcej, pracownicy doceniają zarówno dodatki pieniężne, jak i rzeczowe.

 

Na wysokość premii wpływ mają takie czynniki jak branża, wielkość przedsiębiorstwa czy źródło finansowania. Na najwyższe mogą liczyć pracownicy branży technologicznej, przedstawiciele handlowi, pracownicy agencji reklamowych i urzędnicy wyższych szczebli administracji państwowej. Z kolei dodatek świąteczny dla nauczycieli wynosi zwykle kilkaset złotych i jest uzależniony od ich stopnia zawodowego oraz rodzaju placówki dydaktycznej. Na najmniej hojną pomoc na święta zwykle mogą liczyć pracownicy fizyczni.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj