Lista stanowisk - Stażysta

Polecane oferty - Praktyki / Staż

 • Stażysta w dziale badań i analiz marketingowych

  praktykant/stażysta  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Na czym będzie polegać Twoja praca? Będziesz przeprowadzać następujące analizy: konkurencji, benchmarkowe, danych marketingowych i sprzedażowych; wspierane ankietami telefonicznymi; Uczestniczyć w bieżących analizach strategicznych, biznesowych oraz w jakościowych i ilościowych procesach...
 • Staż w zespole oceny nieruchomości mieszkaniowych

  PKO Bank Polski   Łódź  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  U nas w banku masz na dzień dobry: umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące - bo od czegoś trzeba zacząć, elastyczny czas pracy - bo rozumiemy, że nauka jest dla Ciebie ważna, mentora - bo ktoś musi Ci pomóc stawiać pierwsze kroki w pracy. W naszym zespole na co dzień: wspierasz...

Stażysta

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem, przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, po zakończeniu stażu bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie realizacji programu.


WYMAGANIA

Na staż (na okres od 3 do 12 miesięcy) mogą zostać skierowani: bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia, bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Natomiast na staż (na okres od 3 do 6 miesięcy) mogą zostać skierowani: długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.


WARUNKI PRACY

Stażysta pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stażysta może szukać zatrudnienia poprzez Urzędy Pracy. Z inicjatywą zorganizowania stażu występuje pracodawca, organizacja pozarządowa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


ZAROBKI

Powiatowy Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium: od 01.01.2010r. bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Urząd opłaca również w całości składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Oznacza to, że pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty.

Praca Stażysta
Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Praktyki / Staż

 • Staż w zespole adekwatności kapitałowej

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego
 • Staż w zespole wymogów regulacyjnych

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego
 • Staż w zespole wsparcia rozliczeń

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  U nas w banku masz na dzień dobry: umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące - bo od czegoś trzeba zacząć, elastyczny czas pracy - bo rozumiemy, że nauka jest dla Ciebie ważna, mentora - bo ktoś musi Ci pomóc stawiać pierwsze kroki w pracy. W naszym zespole na co dzień: uczestniczysz w...
 • Staż w zespole modelowania i analiz rynku korporacyjnego

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  U nas w banku masz na dzień dobry: umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące - bo od czegoś trzeba zacząć, elastyczny czas pracy - bo rozumiemy, że nauka jest dla Ciebie ważna, mentora - bo ktoś musi Ci pomóc stawiać pierwsze kroki w pracy. W naszym zespole na co dzień: uczestniczysz w...
 • Staż w zespole obsługi aplikacji rozliczeniowych

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  U nas w banku masz na dzień dobry: umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące - bo od czegoś trzeba zacząć, elastyczny czas pracy - bo rozumiemy, że nauka jest dla Ciebie ważna, mentora - bo ktoś musi Ci pomóc stawiać pierwsze kroki w pracy. W naszym zespole na co dzień: bierzesz udział w...
 • Staż w departamencie zgodności

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  Departament Zgodności
 • Staż w obszarze analiz kredytowych

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  Staż
 • Staż w zespole jakości oprogramowania i koordynacji wdrożeń

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  praktykant/stażysta  umowa zlecenie
  1 dni
  U nas w banku masz na dzień dobry: umowę zlecenie na co najmniej 3 miesiące - bo od czegoś trzeba zacząć, elastyczny czas pracy - bo rozumiemy, że nauka jest dla Ciebie ważna, mentora - bo ktoś musi Ci pomóc stawiać pierwsze kroki w pracy. W naszym zespole na co dzień: wspierasz...

Najnowsze artykuły