Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2021 roku

 
Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2021 roku

Dane statystyczne dotyczące bezrobocia są niezwykle istotnym składnikiem analizy sytuacji na rynku pracy w Polsce i poszczególnych jej regionach. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport: Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2021 r. Jakie wnioski płyną z badań? Jak wygląda problem bezrobocia w 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego?

 

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy

 

Zazwyczaj, analizując kondycję rynku pracy, bierzemy pod uwagę głównie stopę bezrobocia rejestrowanego. Przypomnijmy, że zgodnie z definicją GUS wyraża ona procentowo stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

 

Warto sprawdzić jednak także, jaka jest liczba bezrobotnych w Polsce i jak zmieniała się w ciągu roku.

 

Jak czytamy w raporcie GUS:

 

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec czerwca 2021 roku wskazują, że w porównaniu z marcem 2021 r. nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Podobną tendencję odnotowano przy porównaniu danych z analogicznym okresem 2020 roku.

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2021 r. wyniosła 993,4 tys. osób (w tym 534,4 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu I kwartału 2021 r. o 85,0 tys. osób (tj. o 7,9%) oraz niższa o 33,1 tys. osób (tj. o 3,2%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

 

Warto zauważyć, że sytuacja na rynku pracy w Polsce po roku 2020, a więc roku restrykcji wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 powoli się stabilizuje. Jak wynika z badania GUS Bezrobocia w Polsce w I-IV kwartale 2020 roku, na koniec IV kwartału 2020 r. w PUP zarejestrowanych było 1046,4 tys. osób bezrobotnych.

 

Na koniec czerwca 2021 r. w porównaniu z końcówką marca 2021 r. obserwowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, największy – o 13,5% w warmińsko-mazurskim, o 9,5% w zachodniopomorskim, o 9,4% w lubuskim i o 9% w wielkopolskim. Warto też dodać, że od lat bezrobocie rejestrowane w Polsce jest silnie zróżnicowane terytorialnie.

 

Napływ i odpływ bezrobotnych

 

W II kwartale 2021 r. w rejestrach Powiatowych Urzędów Pracy przybyły 254 tys. osób bezrobotnych. To liczba o 57,7 tys. mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r. Spośród wszystkich rejestrujących się w II kwartale 2021 r. 199,2 tys. osób uzyskało status bezrobotnego po raz kolejny. Rok wcześniej ta liczba wynosiła 247,7 tys.

 

Jeśli zaś chodzi o odpływ bezrobotnych, to w II kwartale 2021 r. wyrejestrowano 339 tys. osób, a w analogicznym okresie 2020 r. – 194,7 tys.

 

60,4% ogółu, czyli 204,9 tys. wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy. 9,5% (32,2 tys.) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, a tym samym zostało wykreślone z ewidencji. Wśród pozostałych przyczyn należy wymienić rozpoczęcie szkolenia albo stażu u pracodawcy (37,6 tys.), dobrowolne wypisanie się (17,6 tys.), nabycie prawa do emerytury lub renty (1,6 tys.).

 

Bezrobotni według poziomu wykształcenia i wieku

 

Największą grupę bezrobotnych na koniec czerwca 2021 r. tworzyły osoby z niskim poziomem wykształcenia.

 

Struktura bezrobotnych wg wykształcenia:

  • gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe – 27,0%,
  • zasadnicze zawodowe/branżowe – 24,5%,
  • średnie ogólnokształcące – 12,3%,
  • policealne oraz średnie zawodowe – 21,9%,
  • wyższe – 14,3%.


Na koniec czerwca 2021 r. wśród bezrobotnych przeważały osoby młode, między 25. a 34. rokiem życia.

 

Struktura bezrobotnych wg wieku:

  • 24 lata i mniej – 11,4%,
  • 25-34 lata – 26,8%,,
  • 35-44 lata – 25,7%,
  • 45-54 lata – 19,2%,
  • 55 lat i więcej – 16,9%.

 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy

 

W wielu obszarach Polski dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie. Mówimy o nim w kontekście osób pozostających bez pracy i zarejestrowanych w PUP przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat. Na koniec II kwartału 2021 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 462,6 tys., czyli 46,6% ogółu i była wyższa niż przed rokiem o 107,2 tys. osób (30,1%).

 

7,6% bezrobotnych pozostawało bez pracy do miesiąca, 11,4% od 1 do 3 miesięcy. 14,5% bezrobotnych szukało pracy od 3 do 6 miesięcy, a od pół roku do roku – 19,8%.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty