Wybrana kategoria

Działalność rolnicza a założenie firmy

2019-08-22

Czy działalność rolnicza jest tożsama z działalnością gospodarczą?

 

Działalność rolnicza - definicja

 

Definicja działalności rolniczej pojawia się w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z nią: „Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb”.

 

Niemniej, definicję tę rozszerza Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wskazuje ona trzy typu działalności rolniczej, do których nie stosują się przepisy przewidziane dla działalności gospodarczej. Są to:
„1) działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego;
2) wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych
i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem
turystów;
3) wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż
100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego (…)”.

 

Ponadto działalność rolniczą charakteryzuje to, że uzyskiwane w jej wyniku produkty są w stanie nieprzetworzonym. 

 

Gospodarstwo rolne jako firma

 

Chociaż działalność rolnicza jest więc typem działalności gospodarczej, stosują się do niej oddzielne przepisy. Przede wszystkim przychody z tej pierwszej nie są opodatkowane. Jednak właściciele i dzierżawcy gruntów ornych, pastwisk, łąk, sadów, gruntów rolnych zabudowanych, zadrzewionych, zakrzewionych i znajdujących się pod stawami i rowami – którzy jednocześnie prowadzą działalność rolniczą mają obowiązek odprowadzenia podatku rolnego. Jeżeli na wskazanych gruntach nie prowadzą działalności rolniczej, wówczas powinni płacić podatek od nieruchomości.

 

Warto też pamiętać, że od przychodów z działalności rocznej nie płaci się podatku CIT, chyba że mamy do czynienia z tzw. specjalną produkcją rolną. Są nią między innymi uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych powyżej 25 m2, uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej, wylęgarnie drobiu, hodowla zwierząt futerkowych powyżej 50 sztuk stada podstawowego, uprawa roślin „in vitro”, pasieki powyżej 80 rodzin czy hodowla dżdżownic.

 

Podatku dochodowego nie płacą rolnicy, którzy uzyskują dochody z działalności rolniczej na własnych lub dzierżawionych gruntach, jeśli ta jest wykonywana osobiście przez rolnika. Jednocześnie musi on pamiętać o płaceniu podatku w przypadku przychodów z pobocznej działalności, związanej jednak z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, na przykład:
• prowadzenia przetwórstwa rolno-spożywczego,
• usług związanych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów rolniczych,
• opieki nad stawem,
• sprzedaży budynków znajdujących się na gruntach rolnych,
• sprzedaży piasku, żwiru bądź gliny.


Rejestracja gospodarstwa rolnego, KRUS

 

Rolnicy nie mają obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej. Podlegają również ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczenie w KRUS-ie mogą uzyskać jedynie rolnicy, którzy:
• nie mają żadnego innego ubezpieczenia społecznego,
• są pełnoletni,
• mieszkają na terytorium RP,
• prowadzą działalność rolniczą we własnym gospodarstwie i stanowi to źródło ich utrzymania.

Ubezpieczenie KRUS-u obejmuje również małżonków i pracujących domowników (minimalny wiek to 16 lat), którzy są obywatelami Polski oraz mieszkają na jej terytorium. 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj