Wybrana kategoria

Ile wynosi wynagrodzenie za staż w 2021 roku?

2021-03-24

Staż z urzędu pracy to bardzo popularna forma aktywizacji zawodowej, pozwalająca nabrać doświadczenia w branży, poznać praktyczne aspekty danej pracy, sprawdzić się w zawodzie. By się zapisać, niezbędny jest status bezrobotnego, a więc rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Co ważne, staże są płatne, a wynagrodzenie stażysty określane jest przez prawo i wiąże się z wysokością zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynosi w 2021 r.?

 

Staż z urzędu pracy w 2021 roku:

 

Wszelkie reguły dotyczące form aktywizacji zawodowej określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na początek warto zapoznać się z dwoma zawartymi w niej definicjami:

  • staż:

oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

  • stypendium:

oznacza kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

 

Na staż kieruje starosta i to on sprawuje nadzór nad realizacją założeń, a także wypłaca stypendium. Po stronie pracodawcy leży wydanie opinii oraz zaświadczenia o odbyciu stażu.

 

By dostać się na staż i uzyskać prawo do stypendium, konieczne są rejestracja jako bezrobotny i spełnienie kilku innych warunków. Co ważne, nie liczy się kryterium wieku – nie tylko ludzie do 30. r. ż. mogą skorzystać z tej formy aktywizacji.

 

Staż z urzędu pracy po 30. roku życia także jest możliwy. Od wieku bezrobotnego zależy natomiast długość odbywania stażu.

 

• Staż z urzędu pracy przed 30. rokiem życia

 

Zgodnie z art. 53. pkt. 2. staż osób przed ukończeniem 30. roku życia może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

 

• Staż z urzędu pracy po 30. roku życia

 

Jak stanowi art. 53. pkt 1. starosta wydaje skierowanie na staż na maksymalnie 6 miesięcy.

 

Wynagrodzenie brutto i netto za staż w 2021 roku

 

Wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy, a właściwie stypendium, wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (określonej w art. 72. ust. 1. pkt 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Warto pamiętać o tym, że w czasie, gdy pobiera się stypendium, traci się prawo do zasiłku.

 

Ile zatem otrzyma stażysta w 2021 r.? Kwota zasiłku (w okresie pierwszych 90. dni jego pobierania) będąca podstawą do obliczania stypendium to 1200 zł.

 

120% tej kwoty równa się więc 1440 zł, nie jest to jednak suma, która trafi bezpośrednio na konto bezrobotnego stażysty. Od tej wartości nie odlicza się podatku dochodowego, ale należy odjąć składkę zdrowotną w wysokości 129,60 zł. Wynagrodzenie netto za staż z PUP wynosi zatem 1310,40 zł.

 

Przeczytaj także: