Wybrana kategoria

Jak długo i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

2019-11-08

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

 

Zasiłek z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) przysługuje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna. Co więcej, aby otrzymać zasiłek, trzeba mieć przepracowane 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Chodzi tu nie tylko o pracę na podstawie umowy o pracę, w grę wchodzi także umowa-zlecenie, umowa agencyjna, a także prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli podstawa dla składek nie była niższa od płacy minimalnej).

 

Co istotne zasiłek przysługuje jedynie wtedy kiedy od wspomnianych umów czy działalności były odprowadzane składki ubezpieczeniowe oraz na Fundusz Pracy. Przy czym podstawa wymiaru składek to co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę – w 2019 r. wynosiło ono 2250 zł brutto.

 

Zasiłek dla bezrobotnych – jak długo przysługuje?

 

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Zasiłek będzie wypłacany przez 180 dni jeśli osoba bezrobotna zamieszkuje na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

 

Zasiłek będzie wypłacany przez 365 dni:
• jeśli stopa bezrobocia w powiecie zamieszkania osoby bezrobotnej przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju dniu w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku;
• osoba bezrobotna ukończyła 50 lat i legitymuje się 20-letnim stażem pracy;
• osoba bezrobotna samotnie wychowuje dziecko w wieku do 15 roku życia;
• osoba bezrobotna ma na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 roku życia, a współmałżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez pierwszego z małżonków.

 

Jak długo trzeba czekać na zasiłek dla bezrobotnych? Przysługuje uprawnionemu do jego pobierania bezrobotnemu już po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy. Trzeba też pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany dopiero po 90 dniach, jeśli osoba zarejestrowana jako bezrobotna w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w PUP sama wypowiedziała umowę o pracę lub rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Natomiast w wypadku dyscyplinarki zasiłek będzie przysługiwał dopiero po 180 dniach.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

 

Zasiłek dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Osoby, które przepracowały łącznie 5 lat, otrzymają 80% zasiłku podstawowego (pomniejszony zasiłek). Osoby ze stażem pracy pomiędzy 5 a 20 lat otrzymają 100% zasiłku, natomiast osoby ze stażem powyżej 20 lat 120% zasiłku (powiększony zasiłek).


Wysokość świadczenia ulega corocznej waloryzacji. Od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. przez pierwsze 90 dni wynosi brutto:

uprawnieni do pobierania pomniejszonego zasiłku – 689,12 zł,
uprawnieni do pobierania pełnego zasiłku – 861,40 zł,
uprawnieni do pobierania powiększonego zasiłku – 1033,68 zł.

 

Począwszy od 91. dnia przez dalszy okres przysługiwania zasiłku wypłaca się brutto:

uprawnieni do pobierania pomniejszonego zasiłku – 541,12 zł,
uprawnieni do pobierania pełnego zasiłku – 676,40 zł,
uprawnieni do pobierania powiększonego zasiłku – 811,68 zł.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj