Jak obliczyć przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy?

2018-07-25

Nadeszły wakacje, a z nimi czas urlopów. Prześledźmy podstawowe zasady dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego.

 

Przy pierwszej pracy urlop proporcjonalny

 

Przypomnijmy, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym rozpoczął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Wymiar urlopu zaś wynosi:

  • 20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Oznacza to, że pracownik, który podejmuje pierwszą pracę nabiera prawa do urlopu sukcesywnie z każdym przepracowanym miesiącem. Zatem jeśli będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego po 3 miesiącach to udzielimy urlopu godnie z regułą:

 

3x 1,66 = 5 dni urlopu.

 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

 

Przy zmianie pracodawcy również urlop proporcjonalny

 

Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę (podejmuję kolejną pracę) w trakcie roku kalendarzowego wtedy urlop przysługuje:

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
    • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Co istotne ma tutaj znaczenie jedynie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w grę nie wchodzi zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, bowiem zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Oznacza to, że taka osoba  będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do przepracowanego okresu w ramach umowy o pracę. Kluczowe znaczenie będzie miał tu staż pracy, jeśli zatrudniony przepracował mniej niż 10 lat i ma prawo do 20 dni urlopu, to po 3 miesiącach zatrudnienia od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. będzie mu przysługiwał urlop 3x 1,66 = 5 dni urlopu.

 

Natomiast jeśli pracownik legitymuje się już stażem pracy powyżej 10 lat, to urlop po 3 miesiącach zatrudnienia obliczymy następująco:

 

3x 2,16= 6,48 dnia urlopu

 

Niepełne dni urlopu zaokrągla się do pełnych w górę, wobec czego, pracownikowi będzie przysługiwało 7 dni urlopu.

 

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.


Jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Podstawa prawna:

art. 153- 1553  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Przeczytaj także:

Skomentuj