Wybrana kategoria

Niebieska Karta UE: co to? Kogo dotyczy? Jak uzyskać?

2021-04-09

Niebieska Karta UE jest to dokument, który mogą uzyskać osoby z wysokimi kwalifikacjami, planujące pracę za granicą. Jakie daje przywileje? Kto może się o nią ubiegać i gdzie złożyć wniosek?

 

Niebieska Karta UE: co to jest?

 

Niebieska Karta Unii Europejskiej, czyli z ang. Blue Card, ma formę adnotacji do Karty Pobytu, potrzebnej do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Obcokrajowiec, który przyjeżdża w celu zatrudnienia się w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy i Niebieską Kartę. Co dzięki temu zyska?

Z kartą wiąże się szereg przywilejów, m.in. możliwość zmian zezwolenia i elastyczność na rynku pracy (np. możliwość zmiany pracodawcy bez zmiany zezwolenia), skorzystanie z „łączenia rodzin” i dostępu do świadczeń rodzinnych.

 

Niebieska karta UE: jak ją otrzymać?

 

Wszelkie kwestie związane z niebieską kartą UE w Polsce, zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, reguluje Ustawa o cudzoziemcach. Dokument definiuje wyższe kwalifikacje zawodowe jako:

 

kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).

 

Posiadanie ich to podstawowy warunek ubiegania się o Blue Card przez cudzoziemca. O kartę można wnioskować tylko osobiście, nie później niż w ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce. Podczas składania dokumentów zostaną pobrane odciski linii papilarnych. Należy też wnieść opłatę skarbową w wysokości 440 zł i w momencie odbioru decyzji o wydaniu karty – 50 zł.

 

Niebieska karta Unii Europejskiej: dokumenty

 

Osoby chcące uzyskać kartę muszą złożyć:
● wniosek w dwóch egzemplarzach wraz z wypełnionymi przez pracodawcę załącznikami 1 i 2,
● 4 aktualne, kolorowe fotografie,
● 2 kserokopie wszystkich stron ważnego dokumentu podróży (do wglądu należy mieć także oryginał),
● potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
● dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności (informacja starosty, umowa o pracę/ pracę nakładczą/ umowa cywilnoprawna, dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Co ważne, roczne wynagrodzenie brutto wskazane w umowie nie może być niższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym zawarcie umowy. W przypadku wykonywania zawodu regulowanego potrzebne będą także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających jego wykonywanie w Polsce.


Blue Card: gdzie złożyć wniosek?

 

O Blue Card w Polsce można wnioskować do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim.

 

Przeczytaj także: