Wybrana kategoria

Praca w nocy a dodatek w 2021 roku

2021-01-20

Praca w systemie zmianowym bywa męcząca, zwłaszcza na początku. Podejmując ją, warto więc się do takiego trybu przygotować, zaplanować, co jeść na nocnej zmianie, jak po niej odpocząć. Dobrze jest też przeanalizować kwestie formalne, tym bardziej że za pracę w nocy przysługuje dodatek, którego stawki w 2021 r. wzrosły.

 

Nocna zmiana: od której godziny?

 

Pora nocna wg Kodeksu pracy (art. 1517. § 1.) to 8 godzin między 21:00 a 7:00. W jednej firmie nocna zmiana może więc przypadać np. od 21:00 do 5:00, w innej od 23:00 do 7:00. Ramy czasowe ustala pracodawca i ogłasza w regulaminie pracy, układzie zbiorowym czy w obwieszczeniu. Jeśli nie wskaże 8 godzin pory nocnej, obejmie ona całe 10 godzin między 21:00 a 7:00 i za ten czas pracownikom będzie przysługiwać dodatek.

 

Dodatek – godziny nocne: ile wynosi w 2021 roku?

 

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy uzależniony jest od dwóch czynników. Są to:

 • wymiar czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym (liczba godzin do przepracowania wyliczona wg zasad ujętych w art. 130 Kodeksu pracy),
 • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, ujętymi w art. 1518 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość wynagrodzenia minimalnego to 2800 zł brutto. Należny za pracę w nocy dodatek za każdą godzinę wynosi więc w 2021 r.:

 1. w styczniu – 3,68 zł (wymiar pracy – 152 godz.),
 2. w lutym – 3,50 zł (160 godz.),
 3. w marcu – 3,04 zł (184 godz.),
 4. w kwietniu – 3,33 zł (168 godz.),
 5. w maju – 3,68 zł (152 godz.),
 6. w czerwcu – 3,33 zł (168 godz.),
 7. w lipcu – 3,18 zł (176 godz.),
 8. w sierpniu – 3,18 zł (176 godz.),
 9. we wrześniu – 3,18 zł (176 godz.),
 10.  w październiku – 3,33 zł (168 godz.),
 11. w listopadzie – 3,50 zł (160 godz.),
 12. w grudniu – 3,18 zł (176 godz.).

Jak zostało wyżej wspomniane, z osobą, która wykonuje pracę w nocy zawsze poza zakładem, pracodawca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu. Jego wysokość ustala się zależnie od przewidywanego wymiaru czasu pracy nocą. Jeśli w danym miesiącu pracownik przepracuje więcej godzin, niż założono, przysługuje mu wyrównanie, jeśli zaś wymiar będzie mniejszy, kwota dodatku nie ulega zmianie.

 

Przeczytaj także: