Praktyka absolwencka - o czym powinni wiedzieć praktykant i pracodawca

2019-07-19

Praktyki absolwenckie wciąż są dość mało popularną formą współpracy pomiędzy firmami a absolwentami wyższych uczelni. Tymczasem praktyki mają wiele zalet.

Ustawa o praktykach absolwenckich


Możliwość wykonywania praktyk przez absolwentów wynika z Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 Nr 127 poz. 1052). Określa ona zasady odbywania się takich praktyk, obowiązki pracodawcy oraz praktykanta, a także przysługujące im prawa. Mowa jest w niej również o zasadności podpisywania umów o praktyki z młodymi osobami świeżo po studiach: „Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy”.

 

Praktyka absolwencka - korzyści dla pracodawcy i studenta

Praktykant przyjmowany jest zatem do firmy po to, by zostać przyuczonym do danego zawodu, nabyć pierwsze doświadczenia, zorientować się, czy dana branża odpowiada jego oczekiwaniom i czy po prostu się w niej sprawdzi.

Ponadto, jeśli absolwent posiada status bezrobotnego, w momencie rozpoczęcia praktyk nie traci go, co może mieć znaczenie na przykład z uwagi na ubezpieczenie społeczne. Absolwent musi jednak zgłosić fakt odbywania praktyk do PUP-u. Co więcej, jeśli pobierane wynagrodzenie za praktyki będzie przewyższać 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, traci prawo do zasiłku.  

Praktykanci stanowią również korzyść dla firmy. Dzięki takiej formie umowy pracodawca może sprawdzić, czy w przyszłości warto zatrudnić daną osobę na umowę o pracę. Ponadto praktykanci przejmują na siebie niektóre mniej odpowiedzialne obowiązki, często nieodpłatnie. Warto jednak przypomnieć w tym momencie, że głównym celem praktyk nie jest wyręczanie innych zatrudnionych, ale zapewnienie przyjętej osobie możliwości poznania branży i przygotowanie do roli pełnoprawnego pracownika.

W czasie praktyk absolwent musi mieć zapewnione stanowisko pracy zgodne z zasadami BHP. Ponadto po zakończeniu współpracy może domagać się od pracodawcy wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk z uwzględnieniem informacji o nabytych umiejętnościach i zakresie swoich obowiązków.

Umowa o praktykę absolwencką


By praktyki się odbyły, obie strony muszą zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie. Zgodnie z przepisami ma ona formę pisemną. Dokument powinien uwzględniać informacje dotyczące:
    • rodzaju wykonywanej przez praktykanta pracy,
    • czasu trwania praktyk (maksymalnie 3 miesiące),
    • tygodniowego wymiaru czasu pracy,
    • wysokości wynagrodzenia (jeśli praktyki są płatne).

 

Staż absolwencki - jakie wymagania


Kto może starać się o staż absolwencki? Najczęściej są to absolwenci uczelni wyższych, by mieć możliwość skorzystania z praktyk, wystarczy ukończyć ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub równorzędną szkołę zagraniczną oraz w dniu rozpoczęcia praktyk nie mieć ukończonego 30. roku życia.

Inne wymagania dotyczące kandydata na praktyki określa pracodawca i są dostosowane do stanowiska pracy, w ramach którego będzie odbywać się szkolenie. Należy przy tym pamiętać, że praktykanci nie mogą wykonywać tzw. pracy szczególnie niebezpiecznej, na przykład na wysokości czy użyciu niebezpiecznych materiałów (zgodnie z rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Staż absolwencki - wynagrodzenie


Staż dla absolwentów może być zarówno bezpłatny, jak i płatny. Jeśli praktykant pobiera wynagrodzenie, nie może ono przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W przypadku bezpłatnych praktyk umowa może zostać rozwiązana przez obie strony w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny. Jeśli praktykantowi przysługuje wynagrodzenie, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.


Przeczytaj także:

Skomentuj