Skierowanie na badania lekarskie – wzór

 
Skierowanie na badania lekarskie – wzór

Jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy to przestrzeganie przepisów BHP. Zatrudnienie pracownika wymaga potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy – w tym celu należy wystawić skierowanie na badania lekarskie do pracy. Lekarz medycyny pracy sprawdzi, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania pracy w określonych przez pracodawcę warunkach. Jak wygląda wzór takiego skierowania? Sprawdź, jak skierować przyszłego pracownika na badania lekarskie do pracy.

 

Spis treści

Skierowanie na badania lekarskie pracownika – jak wystawić?

 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wypełnia pracodawca. Prawidłowo wypełnione skierowanie na badania lekarskie należy przekazać pracownikowi w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pracownik powinien zachować dla siebie, drugi egzemplarz trafia do lekarza medycyny pracy.

 

Kopia skierowania na badania lekarskie do pracy powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika razem z orzeczeniem lekarskim.

 

Skierowanie na badania lekarskie do pracy – jakie dane są potrzebne?

 

Skierowanie na badania lekarskie do pracy powinno zawierać rodzaj badania, dane osobowe pracownika oraz określenie stanowiska pracy i opis warunków pracy, czyli:

 

  • imię i nazwisko pracownika;

  • numer PESEL pracownika (opcjonalnie seria i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość);

  • adres zamieszkania pracownika;

  • stanowisko pracy (rodzaj pracy, sposób i czas wykonywania wskazanych czynności, orientacyjna liczba godzin: dzienna, miesięczna lub roczna);

  • opis warunków pracy (czynniki niebezpieczne i uciążliwe wynikające ze sposobu wykonywania pracy).

 

Skierowanie na badania lekarskie – ile ważne?

 

Kodeks pracy nie reguluje kwestii ważności skierowania na badania wstępne, okresowe czy kontrolne. Przyjmuje się, że skierowanie na badania lekarskie do pracy, a w tym skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, powinno zostać wypełnione i przekazane pracownikowi odpowiednio wcześniej. Oznacza to termin umożliwiający umówienie się na badania z medycyny pracy, odbycie wizyty w godzinach pracy i przedstawienie pracodawcy orzeczenia lekarskiego, zanim upłynie termin ważności poprzednich badań.

 

Skierowanie na badania lekarskie do pracy – jak wypełnić?

 

Badania lekarskie do pracy wykonywane są na podstawie skierowania wskazującego czynniki potencjalnie szkodliwe bądź uciążliwe, które mogą mieć wpływ na zdrowie pracownika. Skierowanie do lekarza medycyny pracy powinno wskazywać, na jaki rodzaj badania kierowany jest pracownik. Mogą to być:

 

  • badania wstępne (przed zatrudnieniem);

  • badania okresowe (po upływie ważności dotychczasowych badań);

  • badania kontrolne (w pozostałych przypadkach).

 

Wypełnione skierowanie na badania lekarskie musi też zawierać dane osobowe pracownika oraz określać nie tylko stanowisko pracy, ale również informacje na temat czynników niebezpiecznych. Wskazuje się wyniki aktualnych pomiarów (czynniki fizyczne i chemiczne, pyły), określając stężenie lub natężenie i krotność dopuszczalnej wartości. W przypadku czynników biologicznych należy wskazać ich nazwy, rodzaje i źródła. Podsumowaniem jest łączna liczba czynników niebezpiecznych wymienionych w dokumencie.

 

Badania lekarskie do pracy – ile mamy czasu na ich zrobienie?

 

Wypełnione skierowanie na badania lekarskie nie ma terminu ważności, więc nie może się przeterminować. Mimo to wydane skierowanie na badania lekarskie do pracy jest poleceniem służbowym, które pracownik powinien bezwzględnie wykonać przed końcem ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego.

 

Skierowanie na badania można przekazać pracownikowi miesiąc, a nawet pół roku wcześniej. Jednak duże wyprzedzenie może wiązać się ze zmianą czynników szkodliwych w czasie, a tym samym placówka, w której działa medycyna pracy, może zakwestionować skierowania wystawione z datą wcześniejszą niż 30 dni przed upływem ważności poprzednich badań.

 

Skierowanie na badania lekarskie – wzór

 

Każdy pracodawca planujący zatrudnienie pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy powinien wystawić skierowanie na badania lekarskie. Wzór druku określa załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, które zmienia rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty

Polecane oferty