Urlop proporcjonalny - co to jest, jak obliczyć, kalkulator 2019-04-12

Urlop proporcjonalny - co to jest?

 

Każda z osób posiadających umowę o pracę, zależnie od sumy lat edukacji i długości zatrudniania, ma prawo do 20 bądź 26 dni urlopu. Etatowcom, którzy w ciągu roku zmienili pracodawcę, dni wypoczynku oblicza się w sposób proporcjonalny.

Wedle art. 155. ustęp 2. punkt 1. Kodeksu pracy zasada ta obowiązuje także osoby powracające do pracy w tej samej firmie po trwającym co najmniej miesiąc okresie:
„1) urlopu bezpłatnego,
2) urlopu wychowawczego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
4) tymczasowego aresztowania,
5) odbywania kary pozbawienia wolności,
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

 

Zatem, na czym polega urlop proporcjonalny? Jeśli zmieniliśmy pracę, mamy prawo do wolnego w dotychczasowej firmie - w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego tam okresu w danym roku (chyba że urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze został wykorzystany przed ustaniem stosunku pracy). Kolejny szef powinien również respektować nasze prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku (jeśli zatrudnia nas na czas nie krótszy niż do końca roku) bądź - jeśli umowa podpisana jest krótsza - w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. W nowej firmie nasz wymiar urlopu zawsze ustala się na podstawie świadectwa pracy, które wydaje dotychczasowy pracodawca.

 

Jak obliczyć urlop proporcjonalny

 

Przy wyliczaniu urlopu trzeba pamiętać, o kilku zasadach. Miesiąc kalendarzowy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, a niepełny miesiąc zaokrągla się w górę. Jeśli np. 9 lutego wygasła nasza umowa, a już 20 podpisaliśmy nową – luty wlicza się jako miesiąc pracy w dotychczasowej firmie. Do obliczania urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu jest zaokrąglany w górę do pełnego dnia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wymiar całego wolnego nie może przekroczyć 20 bądź 26 dni – w zależności od tego, ile przysługuje pracownikowi.


Kalkulator urlopu proporcjonalnego

 

Ustalenie liczby dni urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego nie jest skomplikowane. Jak wygląda w praktyce? Przyjmijmy przytoczony już przykład: 9 lutego kończy się jedna umowa, 20 lutego podpisujemy kolejną (do końca roku), a wymiar naszego urlopu wypoczynkowego to 20 dni.

 

Aby obliczyć ile dni wolnych przysługuje nam w drugiej firmie 20 dni dzielimy na 12 miesięcy, a wynik mnożymy przez 10 (liczba miesięcy od marca do grudnia). Otrzymany wynik, czyli 16,66, zgodnie z zasadą, zaokrąglamy do pełnych 17 dni. Jeśli jednak u pierwszego pracodawcy wykorzystaliśmy więcej niż ujęte w wyliczeniu wymiaru urlopu 3 dni – np. 5, to z uwagi na limit czasu wolnego do wykorzystania w trakcie roku, pozostanie nam jedynie 15 dni urlopu (suma musi wynieść 20 dni).

 

Kalkulator urlopu proporcjonalnego wykorzystać można także w przypadku zmiany wymiaru etatu. Takie obliczenie obowiązuje, jeśli przez część roku pracowaliśmy na ½ etatu (dlatego przysługiwało nam prawo do 10 albo 13 dni) lub ¼ (5 albo 7 dni), a potem przeszliśmy na pełen etat z możliwością wzięcia 20 bądź 26 dni wolnych.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj