Wczasy pod gruszą - zasady, warunki, kwota, wniosek

2019-03-15

Komu należą się wczasy pod gruszą a komu przysługuje świadczenie urlopowe?

 

Wczasy pod gruszą - co to jest?

 

Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę nabywa prawo do urlopu. Jednak nie wszystkich stać na to, by zorganizować sobie wypoczynek. W związku z tym wypracowano rozwiązania, które mogą stanowić istotne wsparcie dla personelu. Jednym z nich są tzw. wczasy pod gruszą. To potoczne określenie na pomoc finansową na wakacje, które pracownik organizuje we własnym zakresie. Źródłem wsparcia jest w tym przypadku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Wczasy pod gruszą - zasady

 

Zasady przyznawania takiego wsparcia można znaleźć w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ze zmianami). Art. 8 wspomnianego wyżej dokumentu mówi, że: „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 

Jednak dodatkowe wytyczne, co do przyznawania takiej zapomogi, powinny znaleźć się w regulaminie funduszu, ustalanym indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie. Nie wszędzie więc zasady dofinansowywania wakacji pod gruszą będą takie same.

 

Wczasy pod gruszą - warunki

 

Nie każde przedsiębiorstwo musi też prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to uzależnione od liczby zatrudnionych, określanej dnia 1 stycznia danego roku. Zgodnie ze wspomnianą już ustawą, obowiązek utworzenia takiego zaplecza finansowego mają firmy zatrudniające „co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty”. Dodatkowo „pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.”

 

Ponadto ustawa zawiera wytyczne tworzenia funduszu w przypadku innych przedsiębiorstw. Nie wszędzie występuje obowiązek organizowania tego typu budżetu, co za tym idzie – nie każdy będzie miał możliwość ubiegania się o pomoc finansową w postaci „wczasów pod gruszą”.

 

Wczasy pod gruszą - wniosek

 

Jeśli ktoś chce skorzystać z pomocy finansowej, powinien złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek. Wczasy pod gruszą bez tego dokumentu nie mogą być dofinansowane. W aplikacji należy również zamieścić oświadczenie majątkowe – które będzie określało sytuacje finansową pracownika (od niej uzależnione jest świadczenie).
Jak każde oficjalne pismo, dokument powinien zawierać dane przedsiębiorstwa oraz wnioskodawcy, miejscowość, datę oraz podpis.

Poniżej przykładowa treść:

 

 

WNIOSEK
o dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w okresie od……. do…….

 

Dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ….. netto miesięcznie.

 


Jeśli ktoś będzie podróżował z dziećmi, należy we wniosku umieścić taką informację – podając ich liczbę oraz wiek.

 

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

 

W przypadku omawiania definicji i zasad wczasów pod gruszą należy przywołać również pojęcie świadczeń urlopowych. Obie formy wsparcia dotyczą urlopów. Jednak każde z nich stosuje się w innych przypadkach i na odmiennych warunkach. Poniżej lista kilku informacji, charakterystycznych dla poszczególnych pojęć:

 

a) Świadczenie urlopowe:
- dotyczy pracowników, którzy korzystają z urlopu w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych,
- jest wypłacane raz do roku,
- otrzymuje je każdy pracownik,
- wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu,
- świadczenia urlopowe wypłacają pracodawcy nie posiadający ZFŚS (jeśli mają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na etat i nie zdecydowali się na utworzenie funduszu).

 

b) Wczasy pod gruszą:

- są finansowane z ZFŚS,
- nie są przyznawane każdemu – główne kryterium stanowi sytuacja majątkowa, a formalnością, jakiej należy dopełnić, jest złożenie wniosku,
- zasady (np. terminu wypłacania, wysokości kwoty) określa regulamin funduszu.

 

Tak więc między świadczeniami urlopowymi a wczasami pod gruszą występują istotne różnice i nie należy utożsamiać tych pojęć.

 

Wczasy pod gruszą - kwota

 

Jak już wcześniej było wspomniane w artykule, przyznawanie świadczeń określanych jako wakacje pod gruszą jest regulowane wewnątrzzakładowym dokumentem, opisującym zasady finansowania. Pracodawca może ustalić komu przysługują, a także wyznaczyć skalę procentową, wg której obliczy się wysokość świadczenia. Przy czym, w myśl ustawy, musi brać pod uwagę sytuację majątkową wnioskodawców.


Jeśli więc ktoś się zastanawia, ile „wczasy pod gruszą” wynoszą, czy jest to stała kwota - w każdym zakładzie odpowiedź może być inna, należy więc opierać się na wewnętrznych regulacjach firmy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj