Komu i kiedy przysługuje odprawa emerytalna? 2018-01-24

Odprawę emerytalną otrzymuje każdy pracownik, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę.

 

Odprawa emerytalna dla każdego

 

 

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi. Co istotne, pozostaje tu bez znaczenia rodzaj pracy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu czy staż pracy. Prawo do odprawy emerytalnej jest prawem powszechnym. Prawo do odprawy emerytalnej ustanowione jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z Kodeksem  odprawa emerytalna przysługujepracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę.  

 

Trzeba podkreślić, że Kodeks mówi o ustaniu stosunku pracy, zatem chodzi nie tylko o rozwiązanie umowy o pracę. Chodzi także o wygaśnięcie stosunku pracy z powodu upływu okresu na jaki zawarto umowę o pracę. Wystarczy w tym zakresie związek czasowy, tj. przejście na emeryturę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Co więcej związek taki jest zachowany także wtedy, gdy pracownik przechodzi na emeryturę w pewnym okresie po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania stosunku pracy.

 

Jak wysoka będzie odprawa?

 

 

Odprawa emerytalna przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

 

Wysokość tego wynagrodzenia ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop. Co istotne, przepisy szczególne odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać wyższą odprawę. Dla przykładu pracownicy samorządowi otrzymają wyższą odprawę uzależnioną od stażu pracy:

  • po 10 latach pracy otrzymają odprawę w wysokości dwukrotności wynagrodzenia;
  • po 15 latach pracy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia;
  • po 20 latach pracy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa ma charakter jednorazowy

 

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Pracownik, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na emeryturę, a następnie podjął zatrudnienie, które ustało w związku z „ponownym” przejściem na emeryturę, nie nabędzie prawa do kolejnej odprawy (wyrok SN z 25.06.1993 r., I PZP 27/93).

 

Podstawa prawna:

  • art. 921 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.);
  • art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Read also:

Comment