Wydanie świadectwa pracy – termin, Kodeks pracy, pozew

2019-10-02

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy szef jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

 

Choć przepisy jasno precyzują obowiązki w tym zakresie, okazuje się, że praktyczne ich stosowanie wciąż przysparza pracodawcom problemów.

 

Wydanie świadectwa pracy – Kodeks pracy

 

Zapisy dotyczące trybu wydawania świadectwa znajdziemy w art. 97. Kodeksu pracy. Czytamy tam między innymi, co powinien zawierać ten dokument:

„W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach”.

 

Przepisy podają terminy dotyczące trybu wydawania świadectwa oraz okres, w którym pracownik może domagać się poprawienia dokumentu.

 

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy

 

Pracodawca powinien przekazać dokument w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy.

Gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe (np. z powodu choroby lub urlopu pracownika), wówczas należy ów dokument wysłać pracownikowi za pośrednictwem poczty lub doręczyć w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

 

Szczególne zasady obowiązują, jeśli pracodawca ma zamiar podpisać z pracownikiem w ciągu 7 od wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy dni kolejną umowę o pracę. Wówczas szef wydaje świadectwo pracy wyłącznie na papierowy/elektroniczny wniosek pracownika. Podwładny może się tego domagać w dowolnym czasie. Wniosek o wystawienie świadectwa może dotyczyć zarówno poprzedniego, jak i wszystkich okresów zatrudnienia (za które dotąd nie wydano świadectwa pracy).

 

Termin wydania świadectwa pracy – zasady

 

Warto pamiętać, że szef ma obowiązek wydać świadectwo pracy we wskazanym terminie niezależnie od tego, czy doszło do rozliczenia między stronami stosunku pracy. Pracodawca nie może się na przykład wstrzymywać, ponieważ pracownik nie zwrócił mu jeszcze służbowego sprzętu, albo gdy nie zostało jeszcze wypłacone podwładnemu wynagrodzenie. Dla wielu osób terminowe otrzymanie tego dokumentu jest bardzo istotne, ponieważ bywa niezbędne przy rozpoczynaniu nowej pracy.

 

Pozew o wydanie świadectwa pracy

 

Pracownik ma prawo domagać się wydania świadectwa pracy od uchylającego się od tego obowiązku pracodawcy. Może zwrócić się w tej sprawie do sądu. Zgodnie z art. 461.§1. Kodeksu postępowania cywilnego, pozew należy złożyć w sądzie rejonowym. W pozwie powód (czyli były pracownik) może zawrzeć wezwanie zarówno do wydania świadectwa pracy, jak i pokrycia przez pracodawcę kosztów postępowania sądowego.

 

Pracownik ma również prawo domagać się za pośrednictwem drogi sądowej również sprostowania świadectwa, jeśli uzna, że znajdują się na nim nieprawdziwe czy niekompletne informacje, albo takie, których nie powinno tam być (np. prywatna opinia szefa dotycząca podwładnego).

 

Zgodnie z obowiązującymi od 7 września 2019 r. przepisami na złożenie wniosku w tym celu do byłego pracodawcy były zatrudniony ma 14 dni. Ponadto były pracownik ma kolejne 14 dni, by zgłosić sprawę do sądu, jeśli szef:
• nie uwzględni wniosku,
• nie poinformuje pracownika o odmowie dokonania korekty.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj