CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik pomocy społecznej może pracować w różnych instytucjach. Szczegółowy zakres jego obowiązków będzie uzależniony od miejsca pracy. Najczęściej podejmuje pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Domu Pomocy Społecznej.

Pracując w OPS ma za zadanie rozpoznawanie sytuacji osób mieszkających w podległym mu rejonie i zaspakajanie ich ewentualnych potrzeb. Informacje zbiera na podstawie wywiadów środowiskowych i obserwacji. W ten sposób odnajduje rodziny i osoby samotne, które potrzebują pomocy. Pomoc pracownika pomocy społecznej może obejmować wsparcie osób niezaradnych z powodu podeszłego wieku lub choroby, doraźną pomoc finansową dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, wsparcie i schronienie dla ofiar przemocy domowej. Jednak nie wszystkie działania pracownik musi podejmować samodzielnie. Często jego zadaniem jest tą pomoc zorganizować, czyli np. poinformować odpowiednie służby o osobie, która wymaga pomocy. Pracownik pomocy społecznej musi dokumentować swoją działalność.

Osoby zatrudnione w DPS zajmują się pomocą i opieką nad osobami zamieszkującymi ośrodek. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Aby skutecznie nieść pomoc, niezbędne staje się poznanie pensjonariuszy i ich problemów. W przypadku nowych osób pracownik musi zrobić wszystko, by jak najszybciej zaaklimatyzowały się w ośrodku. Wśród jego zajęć oprócz pomocy przy wykonywaniu zwykłych czynności codziennych jest też organizowanie spotkań z rodziną oraz organizowanie ciekawych zajęć i wydarzeń.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy pracownika pomocy społecznej jest z jednej strony OPS lub DPS, z drugiej mieszkania osób objętych pomocą. Zawód ten ma z jednej strony charakter indywidualny, z drugiej zespołowy. Bo choć większość działań i wyborów dokonuje sam pracownik, to jednak pozostaje on w stałym kontakcie z osobami z innych organizacji społecznych czy charytatywnych. Ponadto utrzymuje kontakt z rodzinami osób objętych pomocą.

Czas pracy jest stały i w przypadku pracy w OPS zazwyczaj zamyka się w godzinach 7.00-15.00. Inaczej jest w przypadku dyżurów w DPS, gdzie pensjonariuszom trzeba zapewnić stałą opiekę. Pracownik pomocy społecznej ma dużą swobodę w podejmowaniu różnych działań. Efekty jego pracy nie są bezpośrednio nadzorowane, a jedynie podlegają okresowej kontroli.


WYMAGANIA

Ze względu na charakter pracy pracownik pomocy społecznej powinien cechować się przede wszystkim wrażliwością ma cudzy los oraz empatią, bo zrozumienie sytuacji drugiej osoby stanowi podstawę do udzielenia pomocy. Z drugiej strony niezbędna jest odporność emocjonalna, gdyż w pracy stykać się będzie z różnymi problemami i nieszczęściami, wobec których musi zachować dystans. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz samodzielność i inicjatywa.

Ponieważ jego praca opiera się na kontaktach z ludźmi i niesieniem im pomocy, to przydatne będą takie cechy jak pogoda ducha, życzliwość i pozytywne nastawienie do życia. To pomaga w przełamywaniu barier i nawiązywaniu kontaktów z ludźmi zarówno wymagającymi pomocy, jak i pracownikami innych instytucji społecznych i charytatywnych.

Osoba wykonująca ten zawód musi być zdrowa i sprawna fizycznie, gdyż wiele swoich obowiązków wykonuje poza miejscem pracy. Niektóre prace biurowe w OPS mogą wykonywać osoby niepełnosprawne.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Osoby chcące podjąć pracę w charakterze pracownika pomocy społecznej muszą legitymować się średnim wykształceniem. Do pełnienia tej funkcji przygotowują policealne szkoły pracowników służb społecznych. Pracodawcy chętnie zatrudniają też absolwentów uczelni wyższych kierunków takich jak pedagogika, psychologia czy socjologia.

Osoby starsze mogą podjąć pracę w tym zawodzie pod warunkiem posiadania odpowiedniego wykształcenia, cech osobowościowych i doświadczenia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownicy pomocy społecznej zatrudnienie znajdą przede wszystkim w państwowych zakładach pomocy społecznej jak wspomniane wyżej OPS i DPS. Podobnie jak w większości zawodów tak i tu istnieje możliwość pracy w instytucjach prywatnych, jednak jest ich w kraju bardzo mało.


ZAROBKI

Płaca w tym zawodzie nie odbiega od zarobków innych pracowników socjalnych oraz sfery budżetowej i kształtuje się poniżej średniej krajowej.