Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administracja publiczna / Służba cywilna

Animator Przedsiębiorczości
Animator przedsiębiorczości, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za promowanie różnorodnych inicjatyw i inwestycji, mających na celu rozwój poszczególnych sektorów rynku i gałęzi gospodarki w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Animator przedsiębiorczości jest przeważnie pracownikiem instytucji samorządowych, powołanym do opracowywania, nadzorowania i koordynowania przedsięwzięć przedsi...
Czytaj więcej...
Biegły Rewident
Biegły rewident (audytor) - osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Aby móc wykonywać ten zawód, należy być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, obok badania sprawozdań finansowych, może być: usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych, przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego...
Czytaj więcej...
Fakturzystka
Fakturzysta jest to pracownik działu księgowości. Do głównych zadań tego pracownika należy: wystawianie faktur i not korygujących, sprawdzanie poprawności i korygowanie faktur, wprowadzanie faktur do systemu informatycznego oraz kontrola obiegu dokumentacji handlowej, przygotowywanie raportów, sporządzanie bieżącej wewnętrznej dokumentacji. WYMAGANIA Fakturzysta powinien mieć wy...
Czytaj więcej...
Funkcjonariusz Służby Ochrony Więziennictwa
Funkcjonariusz służby ochrony więziennictwa, nazywany w uproszczeniu strażnikiem więziennym jest zobowiązany do sprawowania ciągłego nadzoru nad osobami osadzonymi w danej placówce. Funkcjonariusz ma prawo do natychmiastowego reagowania w przypadkach pogwałcenia regulaminu, przejawów agresji i przemocy ze strony osób pozbawionych wolności. W każdej z tego rodzaju sytuacji, strażnik więzienny ma także obowiązek powiadomi...
Czytaj więcej...
Funkcjonariusz Straży Granicznej
Mimo wejścia Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen, zawód funkcjonariusza straży granicznej nie odszedł w zapomnienie. Jest wręcz przeciwnie – zachodnia granica nie wymaga już ochrony Straży Granicznej w dotychczasowej postaci. Niemniej jednak nadal jednym z najistotniejszych zadań stawianych przed tą formacją, obok ochrony granicy państwowej, pozostaje m.in. ochrona szlaków komunikacyjnych, kontrola...
Czytaj więcej...
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei
Funkcjonariusz straży ochrony kolei jest zobowiązany do zabezpieczania mienia, należącego do Polskich Kolei Państwowych, zagwarantowania bezpieczeństwa podróżnym, korzystającym z usług kolei państwowych, a także ich przesyłek i bagaży. Do codziennych zadań osoby zatrudnionej w tym charakterze należy bieżące monitorowanie terenu dworca kolejowego, stacji towarowych i osobowych, szlaków kolejowych i innych miejsc, pozostających...
Czytaj więcej...
Geodeta
Geodeta - nazwa zawodu, osoby zajmującej się geodezją. Głównym zadaniem tego pracownika jest wyznaczanie kształtu i rozmiarów powierzchni Ziemi oraz sporządzaniu jej modelu matematycznego. Ponadto określa położenie punktów na wydzielonych fragmentach powierzchni Ziemi oraz prowadzi badania i pomiary deformacji powierzchni gleby, wywołanych przez ruchy płyt tektonicznych. Ze względu na rodzaj prowadzonych prac można wyr...
Czytaj więcej...
Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi jest przedstawicielem Urzędu Morskiego, powołanym do kontrolowania zachowywania norm prawnych i standardów użytkowania okrętów i statków. W praktyce oznacza to między innymi weryfikowanie stanu technicznego statków, kwalifikacji posiadanych przez członków ich załogi, a także sprawdzają, czy na pokładzie znajduje się wymagane prawem wyposażenie ratunkowe, etc. Inspektor moni...
Czytaj więcej...