Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kosztorysant

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kosztorysant to osoba, która wykonuje prace związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych. Stosunkowo niedawno zawód kosztorysanta budowlanego został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności - uzyskał symbol 311201. Symbol ten odnosi zawód do czwartego poziomu wykształcenia, to znaczy uzyskiwanego w szkole policealnej lub w technikum. Do głównych obowiązków pracownika tego należy: analizowanie dokumentacji projektowej lub opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i protokołu typowania, ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych nieokreślonych w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów przy realizacji robót budowlanych, dokonywanie uzgodnień podstawy ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowo-kosztowych uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej, sporządzanie opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej lub jednostek obmiarowych opracowanych po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru, ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu), na podstawie istniejących zbiorów norm bądź innymi metodami np. według analizy indywidualnej, określanie kosztów bezpośrednich poszczególnych czynników produkcji zużywanych w produkcji budowlanej w tym: kosztów robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu oraz pracy sprzętu, określanie wysokości kosztów pośrednich (kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu) uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej, kalkulację zysku w wartości robót budowlanych przy uwzględnieniu stopnia ryzyka wynikającego z realizacji robót w określonych warunkach, wykonywanie kosztorysów budowlanych przy pomocy komputerowych systemów kosztorysowania, współudział w przygotowaniu umów na roboty budowlane szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń, uczestniczenie w prowadzeniu rozliczeń za wykonane roboty budowlane.


WYMAGANIA

Kosztorysant powinien mieć wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu budowlanym oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu kosztorysowania potwierdzony certyfikatem, preferowane studia wyższe inżynierskie o kierunku budownictwo. Poza tym, ważną kwestią są: wysoko rozwinie umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Office, w szczególności programów kosztorysowych oraz praktyczna umiejętność szacowania kosztów produkcji budowlanej, dobra znajomość rynku materiałów budowlanych i dostawców, a także ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Mile widziane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kosztorysowania i planowania wykonania inwestycji budowlanych oraz prawo jazdy kat. B. Pracownik ten powinien też cechować się: analitycznym myśleniem, komunikatywnością, uczciwością, rzetelnością, obowiązkowością, samodzielnością i skrupulatnością w działaniu. Wymagany dobry stan zdrowia.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz plac budowy. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy zasadniczo odbywa się w systemie 8 - godzinnym. Zawód ten wymaga śledzenia zmian na rynku budowlanym. Specjalista Kosztorysant będąc na placu budowy musi nosić, tzw. ubranie robocze, czyli kask.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kosztorysant pracuje w branży: Budownictwo/Geodezja, np. w firmach realizujących roboty budowlane, w pracowniach i biurach projektowych realizujących projekty budowlane, pracuje na własny rachunek - ma własną działalność gospodarczą.


ZAROBKI

Pensja specjalisty kosztorysanta waha się od 3 tys. zł do 15 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kosztorysant

zobacz więcej ofert pracy dla Kosztorysant