Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Praktykant

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Praktykant – osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończyła jeszcze 30 lat. Praktykantem może więc być absolwent liceum i aktualny student. Praktykant ma okazję wykorzystać swoją wiedzę wyniesioną ze szkoły w praktyce i nauczyć się czegoś nowego. W większości firm praktykanci początkowo pomagają w codziennych zajęciach innym pracownikom , a następnie są traktowani na równi z pozostałymi współpracownikami – biorą udział w realizacji różnych projektów, które przyczyniają się do zdobycia doświadczenia zawodowego.


WYMAGANIA

Praktykant musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne, w dniu rozpoczęcia praktyki, praktykant nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby osoba podejmująca praktykę posiadała już doświadczenie zdobyte w pracy u innego pracodawcy, gdzie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Praktykant nie ma obowiązku dokształcania się i kontynuowania nauki. Praktykę mogą odbywać również osoby bezrobotne. Jeżeli będzie to jednak praktyka płatna, a świadczenie wypłacane przez przyjmującego praktykanta przekroczy kwotę 658,50 zł, osoba pobierająca z urzędu pracy zasiłek straci do niego prawo.


WARUNKI PRACY

Praktyka odbywa się w wybranym dziale firmy. Każdy praktykant ma przydzielonego opiekuna, który określa jego zadania i ocenia pracę. Praktyka nie może dotyczyć wykonywania prac: szczególnie niebezpiecznych, na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy natryskiwaniu lub napylaniu powierzchni wyrobami lakierowymi i in. Pracodawca musi zapewnić praktykantom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czyli: przeszkolić ich w zakresie bhp, zapewnić im - jeśli taka potrzeba wynika z charakteru czynności wykonywanych w ramach praktyk - odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Czas pracy praktykanta nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo ani być przedłużany ponad 48 godzin tygodniowo. Poza tym praktyka nie może być odbywana w niedziele i święta, w porze nocnej, a praktykantowi trzeba zapewnić 11-godzinny dobowy odpoczynek i 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Praktykant może szukać pracy w różnego rodzaju firmach. Większość firm poszukuje praktykantów do pracy podczas wakacji, kiedy większość pracowników przebywa na urlopach wypoczynkowych.
Po zakończeniu praktyki można zatrudnić praktykanta na podstawie umowy o pracę i nie ma przeszkód, aby była to umowa na okres próbny. Jeżeli pracodawca nie przewiduje dalszego zatrudniania praktykanta, wówczas na wniosek praktykanta wydaje mu pisemne zaświadczenie o rodzaju pracy wykonywanej w ramach praktyk oraz umiejętnościach, jakie praktykant w tym czasie nabył.


ZAROBKI

Zarobki praktykanta, który po raz pierwszy podejmuje pracę kształtują się w granicy od 500 zł do 1500 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Praktykant

zobacz więcej ofert pracy dla Praktykant