Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Radca Prawny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, albo umowy z kontrahentem zagranicznym, opiniowanie pod względem prawnym decyzji dotyczących wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym, informowanie organów jednostek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa, opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych i aktów wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne, prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych, uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych (ustaw, aktów wykonawczych), opiniowanie i uczestniczenie w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez inne organy, redagowanie dzienników urzędowych organu.


WYMAGANIA

Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce, korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, odbyła aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski. Radca powinien być obdarzony spostrzegawczością, która pozwoli dostrzec najdrobniejsze usterki prawne, refleksem, zdolnością dużej koncentracji uwagi, umiejętnością logicznego myślenia, dobrą pamięcią i łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi.


WARUNKI PRACY

Radca może pracować w różnych miejscach. Swoje działania może wykonywać zarówno w siedzibie zatrudniającej go firmy, w kancelarii, w której pracuje, w siedzibie swoich klientów, a także w sądzie. W dużych instytucjach i firmach może pracować nawet kilku radców prawnych, którzy tworzą odrębny dział zajmujący się tylko tą tematyką. W zależności od prowadzonych spraw i miejsca zatrudnienia zawód ten może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Duża część pracy to kontakty z ludźmi, które mogą mieć formę rozmów, negocjacji czy porad. Czas pracy radcy zależy od tego czy jest zatrudniony przez firmę na stałe czy też prowadzi własną kancelarię. W tym drugim przypadku zazwyczaj pracuje więcej, gdyż prowadzi kilka spraw jednocześnie. Radca nie jest stale nadzorowany, a prawo gwarantuje mu niezależność opinii i samodzielność w działaniu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Radca prawny ma szerokie możliwości zatrudnienia. Duże firmy i instytucje mają możliwość zatrudnienia jednego lub nawet kilku radców prawnych, którzy będą zajmować się sprawami tylko tego podmiotu. Istnieje też możliwość otwarcia własnej kancelarii i świadczenia usług kilku firmom. Zdecydowanie łatwiej otworzyć własną kancelarię osobie, która zdobyła już doświadczenie i renomę.


ZAROBKI

Pensje radców prawnych są bardzo różne. Zatrudnieni na stałe mogą zarabiać kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli radca prawny posiada własną kancelarię, zarobki są uzależnione od ilości prowadzonych spraw oraz wyznaczonych przez radcę stawek.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Radca Prawny

zobacz więcej ofert pracy dla Radca Prawny