2 100 zł brutto – płaca minimalna w 2018 roku 2018-01-26

Od 1 stycznia 2018 roku wynagrodzenie minimalne za pracę wynosi 2100 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to natomiast 13,7 zł brutto.

 

W porównaniu z 2017 rokiem podwyżka „najniższej krajowej” wyniosła 100 zł brutto, czyli 5 proc. Płaca minimalna stanowi obecnie 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w rodzimej gospodarce. Z kolei minimalna stawka godzinowa, wcześniej ustalona na poziomie 13 zł. brutto, wzrosła o 70 groszy.


- Wzrost płacy minimalnej w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony - mówiła minister Elżbieta Rafalska, cytowana na oficjalnej stronie MRPiPS.


Płaca minimalna jest uregulowana w drodze ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu. Zgodnie z brzmieniem tej ustawy jest to kwota, od której nie może być niższa „wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy”.


W przypadku osób zatrudnionych na mniej niż pełny etat kwota ta jest odpowiednio niższa. Np. w przypadku 0,5 etatu wynosi 1050 zł brutto.


Do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Wypłacanie pracownikom niższe wynagrodzenia niż minimalne stanowi naruszenie ich praw. Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy.


Płaca minimalna w wysokości 2100 zł brutto daje pracownikom miesięczne zarobki równe 1530 zł „na rękę”. Łączny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę wynosi wówczas 2532, 81 zł.


Wzrost płacy minimalnej niesie za sobą również wyższe kwoty innych świadczeń przysługujących pracownikom:

 

  • wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych – wynosi nie więcej niż 15-krotność płacy minimalnej, czyli 31 500 zł,
  • płaca za czas przestoju – nie mniej niż płaca minimalna, czyli 2100 zł brutto,
  • dodatek za pracę w godzinach nocnych – w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej,
  • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ponad dwukrotnie. W 2005 roku wynosiło jedynie 849 zł brutto, a od początku 2018 roku jest o 1251 zł wyższe.

 

 

Rok20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Płaca minimalna (zł brutto)84989993611261276131713861500160016801750185020002100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

Przeczytaj także:

Skomentuj