Wybrana kategoria

A może chcesz zostać egzaminatorem prawa jazdy?

2019-09-12

Egzaminator prawa jazdy, jak sama nazwa wskazuje, jest osobą uprawnioną do przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy. Musi cechować się więc doskonałą znajomością przepisów drogowych, być opanowany oraz reprezentować wysokie standardy etyczne. Jak zostać egzaminatorem WORD?

 

Jak zostać egzaminatorem

 

Jeśli zechcesz zostać instruktorem prawa jazdy, musisz przejść specjalistyczny kurs kwalifikacyjny. Przeprowadzają go Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Co powinieneś wiedzieć jeśli decydujesz się na taki kurs?

 

Szczegółowe wymagania określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z nią, żeby zostać instruktorem, trzeba mieć wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i posiadać prawo jazdy kat. B. od minimum trzech lat oraz prawo jazdy danej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem od minimum roku.

 

Egzaminator prawa jazdy – wymagania

 

Ponadto, zgodnie z ustawą egzaminatorem prawa jazdy jest osoba, która (art. 58):
• ukończyła 23 lata;
• posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania czynności egzaminatora;
• posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
• daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
• jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

 

Uprawnienia egzaminatora – jak wyrobić?

 

By zapisać się na kurs, potrzebne są dokumenty potwierdzające, że kandydat spełnia wymienione przez ustawodawcę warunki. Wymagane jest:
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem od lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz potwierdzające badanie psychologiczne,
• zdjęcie,
• kopia prawa jazdy,
• kopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
• informacja o ilości punktów za wykroczenia drogowe z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa drogowe z sądu.

 

Kurs, podobnie jak przy zdobywaniu prawa jazdy, jest podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zawiera elementy psychologii, metodyki, prawa o ruchu drogowym czy zasad prowadzenia ośrodka. Część praktyczna polega na jeździe z instruktorem. Zarówno szkolenie, jak i późniejszy egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów są odpłatne. Koszt kursu różni się w zależności od województwa – zwykle jednak jest to wydatek kilku tys. złotych.

 

Wynagrodzenie egzaminatora prawa jazdy

 

Jak wyglądają zarobki egzaminatora nauki jazdy? Czy każdego egzaminatora satysfakcjonuje pensja? Jest ona uzależniona między innymi od zakresu jego uprawnień. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na egzaminatorów kierowców. Wyróżnia ono miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz miesięczne stawki dodatku zadaniowego. Zgodnie z rozporządzeniem wyglądają one następująco:

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego:
• Egzaminator I stopnia – IV cztery kategorie prawa jazdy – 4000-5000 zł,
• Egzaminator II stopnia – III trzy kategorie prawa jazdy – 3500-4500 zł,
• Egzaminator III stopnia – II dwie kategorie prawa jazdy – 3000-4000 zł,
• Egzaminator IV stopnia – I jedna kategoria prawa jazdy – 2500-3500 zł.

 

Wysokość stawki dodatku zadaniowego, wynikającego z umowy o pracę, jest uzależniona od liczby kategorii uprawnień, na jakie egzaminator przeprowadza egzaminy na prawo jazdy. W przypadku:
• jednej kategoria – 1000-1500 zł,
• dwóch kategorii –1500-2000 zł,
• trzech kategorii – 2000-2500 zł,
• czterech kategorii – 2500-3000 zł. 

 

Przeczytaj także: