Wybrana kategoria

BHP przy urządzeniach energetycznych – zmiany

2019-12-23

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,    wydane przez Ministerstwo Energii w dniu 28 sierpnia 2019 r., wprowadza modyfikacje  dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany  wejdą w życie 26 marca 2020 r.


Czego dotyczą nowe przepisy BHP?

 

Nowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się do stanowisk pracy związanych z użyciem urządzeń energetycznych, definiowanych jako: urządzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii. Urządzenia energetyczne dzielimy na cieplne, gazowe i elektroenergetyczne – nowe rozporządzenie dotyczy pracy z urządzeniami należącymi do każdej z tych grup.


Przepisy bhp obejmują następujące czynności wykonywane z urządzeniami:
    • prace eksploatacyjne (obsługa, konserwacja, remonty związane z usuwaniem usterek i awarii, montaż i prace w zakresie kontrolno-pomiarowym),
    • prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych (budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe, związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego).

Przepisy wprowadzają także zasady dopuszczania do wykonywania prac eksploatacyjnych oraz pomocniczych przy urządzeniach energetycznych.


Z czego wynika konieczność zmian w przepisach BHP?

 

Zmiany w przepisach regulujących bezpieczeństwo w pracy z urządzeniami energetycznymi motywowane są przede wszystkim potrzebą ujednolicenia definicji i pojęć. Modyfikacje mają na celu precyzyjne określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy z takimi urządzeniami poprzez wprowadzenie wytycznych dotyczących organizacji zadań i dopuszczalności do nich.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami dotyczącymi kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych wprowadzono nowe zasady określające kto, kiedy i na jakich zasadach może być dopuszczony do pracy. Celem jest zachowanie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wykorzystujących urządzenia energetyczne. Zdefiniowane zostały także pojęcia osób funkcyjnych w strukturze organizacji: osoby uprawnionej, upoważnionej, poleceniodawcy, osoby koordynującej, dopuszczającej i kierującej zespołem. W myśl nowych zasad pracodawca może dopuścić do urządzeń energetycznych osoby nieuprawnione tylko, jeśli są to przedstawiciele organów nadzoru, osoby sprawujące prace serwisowe lub praktykanci (w celu przyuczenia do zawodu). Dopuszczenie takich osób może mieć jednak miejsce wyłącznie pod ścisłą kontrolą uprawnionego członka zespołu.

Inną ważną zmianą, mającą na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy, jest wprowadzenie konieczności dołączenia do każdego urządzenia energetycznego szczegółowej instrukcji eksploatacji. Instrukcja taka musi zawierać m.in.:
    • charakterystykę urządzenia,
    • opis układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
    • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami,
    • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia,
    • zasady postępowania w razie awarii,
    • spis wymagań w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego i terminy przeprowadzania przeglądów, prób oraz pomiarów,
    • wymagania w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

Szczegółowy spis wymagań oraz inne zmiany zostały ujęte w tekście Rozporządzenia ministra energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Przeczytaj także: