Czy pracodawca może odmówić urlopu? 2017-11-29

Szczególne potrzeby pracodawcy i urlopu nie będzie


Tytułem wstępu przypomnijmy, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Urlop może być udzielany w częściach, jednak co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. W niektórych firmach funkcjonuje plan urlopów, zgodnie z którym powinny być udzielane urlopy. U pozostałych pracodawców urlopy udzielane są na podstawie porozumienia pracownika z pracodawcą.


W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu lub przesunąć już zaplanowany urlop. Będzie to jednak możliwe jedynie ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Chodzi tu o takie sytuacje, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili planowania urlopu. Będą to na przykład - choroba innego pracownika, kontrola wymagająca obecności pracownika mającego zaplanowany urlop czy nowe zamówienie, które wymagać będzie zmiany rytmu pracy firmy. Ustawodawca nie uregulował w Kodeksie Pracy kwestii kosztów w przypadku odmowy czy przesunięcia urlopu. Przyjmuje się jednak, że należy zastosować rozwiązania dotyczące odwołania z urlopu. Oznacza to, że pracodawca poniesie koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z przesunięciem urlopu.


Pracownik może być zmuszony do wcześniejszego powrotu do firmy z urlopu


Pracodawca może również odwołać pracownika z urlopu, jednak tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Podobnie jak przy przesunięciu urlopu będzie to mogła być nieprzewidziana wcześniej nieobecność innego pracownika, kontrola czy awaria w firmie. Przy odwołaniu z urlopu pracodawca pokrywa koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu.


Pracodawca odmówi też urlopu na żądanie


Przełożony podobnie jak przy zwykłym urlopie wypoczynkowym może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Co istotne nawet przy nagłej potrzebie dnia wolnego musimy uzyskać akceptację przełożonego dla naszego urlopu na żądanie. W wyroku z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08 Sąd Najwyższy wskazał, że rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Zatem pracodawca może nam odmówić urlopu na żądanie powołując się na szczególne potrzeby. Oczywiście w razie sporu pracownika z pracodawcą na tle zaistnienia tychże szczególnych potrzeb, zawsze pracodawca będzie musiał udowodnić, że takie potrzeby miały miejsce.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj