Dla kogo trzynastka?

2019-09-17

Początek roku to dla większości pracowników budżetówki wyczekiwanie na tzw. „trzynastkę”. Jest to typowe świadczenie o charakterze socjalnym, gdyż jego wysokość nie jest uzależniona od efektywności pracy.

 

Trzynastka – dla kogo

 

Dla kogo trzynastka w budżetówce? Otrzymują ją m. in. pracownicy państwowych jednostek budżetowych, samorządowych organów budżetowych, niektórych organów władzy państwowej, kontroli, pracownicy sądów i trybunałów.

W praktyce nie ma jednak przeciwwskazań, by otrzymywali ją także zatrudnieni w przedsiębiorstwach nienależących do budżetówki. Może tak być pod warunkiem, że trzynastkę przewiduje regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy.

 

Kiedy nie przysługuje trzynastka?

 

Są też osoby, które zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie mogą otrzymywać „trzynastki”. Nie przysługuje ona osobom zajmującym najwyższe stanowiska w państwie, m. in: prezydentowi, premierowi, senatorom i posłom, marszałkom Sejmu i Senatu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesowi NBP, wojewodom, marszałkom województwa, starostom, członkom zarządu powiatu, żołnierzom i funkcjonariuszom policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu.

 

Trzynastej pensji nie otrzymają również osoby, które:
• nie świadczą pracy na postawie umowy o pracę,
• przynajmniej przez 2 dni w ciągu roku nie stawiły się w pracy bez usprawiedliwienia,
• zjawiły się w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwym,
• otrzymały karę dyscyplinarną.

 

Dla kogo trzynastka – 2019

 

Istotne jest również to, że prawo do uzyskania trzynastej pensji pracownik zyskuje dopiero po przepracowaniu roku u danego pracodawcy. W tym wypadku okresy zatrudnienia w różnych jednostkach nie sumują się, nawet jeśli wszystkie dotyczą strefy budżetowej.

 

Trzynastka musi zostać wypłacona w ciągu 3 pierwszych miesięcy roku kalendarzowego. Oznacza to, że w 2019 r. pracownik otrzymuje świadczenie za rok 2018 itd.

 

Wysokość trzynastej pensji wynosi 8,5% rocznej płacy pracownika, przysługującej za poprzedni rok kalendarzowy. W podstawie obliczeniowej uwzględnia się odprawy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy wynagrodzenie roczne za okres usprawiedliwionej nieobecności (innej niż urlop wypoczynkowy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj