Wybrana kategoria

Doradca restrukturyzacyjny: kto to? Czym się zajmuje?

2021-05-07

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, która ma prawo pełnić funkcję syndyka, nadzorcy i zarządcy majątkiem w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja firmy zamiast bankructwa to szansa na przetrwanie kryzysu w biznesie. Rzetelny doradca jest osobą, która pomaga przedsiębiorcy przejść przez ten trudny proces.


Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?


Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego to podstawowy dokument, który powinna znać każda osoba zastanawiająca się, czy rozpocząć pracę jako doradca restrukturyzacyjny, jak zostać tym specjalistą i dla kogo jest to zawód.

Jak stanowi art. 3.1. tej ustawy: Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:


1) ma  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym    Handlu    (EFTA) – strony    umowy    o Europejskim    Obszarze Gospodarczym;
2) zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
5) posiada nieposzlakowaną opinię;
6) w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego  przez  co  najmniej  3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt1;
7) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8) nie  jest  podejrzana  albo  oskarżona  o przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9)) nie jest wpisana do rejestru dłużników  niewypłacalnych  Krajowego Rejestru  Sądowego  ani  w odniesieniu  do  tej  osoby  nie  są  ujawnione w Krajowym  Rejestrze  Zadłużonych  informacje,  o których  mowa w art. 2. ust. 1   ustawy   z dnia   6 grudnia   2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych;
10) złożyła z pozytywnym  wynikiem  egzamin  przed  Komisją  Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.


Doradca restrukturyzacyjny: obowiązki zawodowe


Zakres kompetencji licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje czynności syndyka (zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe) oraz nadzorcy i zarządcy (zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne).

Doradca może być także zarządcą w egzekucji przez zarząd przymusowy (na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego).

Czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują ponadto udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością.


Ile zarabia doradca restrukturyzacyjny?


Zarobki doradcy restrukturyzacyjnego zależą od tego, w jakiej roli występuje i jak złożone sprawy prowadzi. Czynnikami wpływającymi na pensje są m.in. nakład pracy, liczba sporządzonych dokumentów, opinii, wniosków restrukturyzacyjnych itd.

Doradcy mogą rozliczać się ryczałtem, ustalając stawki godzinowe lub miesięczne wynagrodzenie za pracę – zwłaszcza w przypadku pełnienia obowiązków nadzorcy układu.


Ścieżka rozwoju zawodowego doradcy restrukturyzacyjnego


Ustawa zobowiązuje doradców do ustawicznego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest ukończenie studiów wyższych (niewątpliwym ułatwieniem będą studia prawnicze) i zdanie egzaminu. O licencję można ubiegać się w ciągu dwóch lat od dnia zdania egzaminu. Jeśli wnioskujący spełnia wszystkie wymogi, Minister Sprawiedliwości wydaje licencję.

Kolejnym krokiem, który można podjąć wraz z nabraniem doświadczenia, jest uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Także w tym przypadku wymogi ściśle określa ustawa. Należą do nich m.in. przeprowadzenie w całości w ciągu 7 lat przed złożeniem wniosku określonych czynności do wyboru, np. sześciu postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością  zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu i inne.

Przeczytaj także: