Fundusz premiowy - zasady naliczania i uruchamiania

2019-07-12

Pracodawca może motywować podwładnych do bardziej efektywnej pracy za pomocą premii regulaminowych oraz nagród. W tym celu należy utworzyć w zakładzie pracy tzw. fundusz premiowy. Co to takiego?

Zasady premiowania


Zasady premiowania pracowników nie wynikają z Kodeksu pracy, ale mogą zostać ujęte w  przepisach wewnątrzzakładowych (w tym w umowie o pracę czy oddzielnym regulaminie premiowania). Ponadto pracodawca ma możliwość przyznawania:
    • premii regulaminowej - przysługującej podwładnemu po spełnieniu wcześniej określonych warunków,
    • nagrody (zwanej również premią uznaniową) - przyznawanej na podstawie decyzji przełożonego za zasługi, sumienne wypełnianie obowiązków itp.

Zasady ujęte w regulaminie premiowania lub innym dokumencie, powinny uwzględniać takie kwestie jak:
    • termin wypłacania premii,
    • kryteria decydujące o jej przyznaniu,
    • wskazanie osoby, która podejmuje decyzję (w przypadku premii uznaniowej),
    • warunki zmniejszenia premii lub jej nieprzyznania.

Trzeba dodać, że pracownik spełniający kryteria premiowania uwzględnione w regulaminie, może domagać się jej wypłacenia. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku podwładny ma możliwość zwrócić się do sądu pracy. Podwładny nie może natomiast żądać od pracodawcy przyznania nagrody (nawet jeśli w mniemaniu zatrudnionego ta mu się należy).

 

Fundusz premiowy - co to jest?


By wypłacanie świadczeń było możliwe, w zakładzie pracy tworzony jest tzw. fundusz premiowy. Środki w nim gromadzone są w całości przeznaczane na wypłacanie premii. Pracodawca może ustalić np. roczną kwotę, którą będzie przeznaczał na ten cel. Wysokość środków zgromadzonych w funduszu jest uzależniona od sposobu naliczania premii. Przykładowo, jeśli premia przyznawana jest procentowo i wynosi maksymalnie 15% zasadniczego wynagrodzenia pracownika, wówczas fundusz premiowy musi obejmować środki 15% planowanych rocznych płac dla zatrudnionych.

Warto przy tym zauważyć, że choć system procentowy premiowania należy do popularnych, nie jest jedyny. Premie mogą być również przyznawane w stałej, ustalonej kwocie lub w zależności od osiągnięć pracownika.

Niekiedy środki zgromadzone w funduszu premiowym pozostają niewykorzystane. Dobrze, by przepisy wewnątrzzakładowe określały, co wówczas się z nimi dzieje – zostają w funduszu premiowym, są przeniesione do funduszu nagród etc.


Przeczytaj także:

Skomentuj