Jak liczyć okres wypowiedzenia? 2018-10-10

 

Składając lub otrzymując wypowiedzenie umowy o pracę, zaprzestanie stosunku pracy nie następuje od razu. Musimy najpierw przejść przez okres wypowiedzenia, który w zależności od stażu pracy jest różny. 

 

Okres wypowiedzenia - co to?

 

Termin okres wypowiedzenia nierozerwalnie związany jest z rozwiązywaniem umów o pracę. Jest to czas pomiędzy dniem wypowiedzenia umowy o pracę a zakończeniem stosunku pracy. Okres wypowiedzenia nie rozpoczyna się de facto w momencie złożenia dokumentu, chyba że nastąpiło to ostatniego dnia miesiąca lub tygodnia, po którym ten czas zaczyna obowiązywać. Wypowiedzenie wchodzi w życie z początkiem kolejnego miesiąca lub tygodnia, po którym złożono oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy. 

 

Świadczenie pracy trwa w czasie wypowiedzenia. Obowiązują nadal wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki określone w dokumencie umowy o pracę. W przypadku, jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, dodatkowo przysługują pracownikowi 2 lub 3 dni wolne na poszukiwanie nowej pracy w zależności od tego, ile wynosi okres wypowiedzenia. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca może zwolnić swojego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Takie sytuacje zdarzają się w przypadku, gdy pracownik ma do czynienia z istotnymi danymi firmy i pracodawca nie chce, aby dłużej miał do nich wgląd. Za czas, w którym pracownik zwolniony jest ze świadczenia stosunku pracy, przysługuje mu prawo do pełnego wynagrodzenia. 

 

Jaki okres wypowiedzenia - co trzeba wiedzieć?

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależny jest od stażu pracy. Przed 2016 rokiem obowiązywały inne wytyczne z nim związane. Natomiast po 22.06.2016 okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zrównał się z czasem przysługującym umowom na czas nieokreślony. Zatem jak liczyć okres wypowiedzenia? O tym, jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, możesz dowiedzieć się bezpośrednio z Kodeksu pracy. Możesz skorzystać także z kalkulatora lub zapytać kadrową w swojej firmie. 

 

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony? Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony? Wszystko zależy od stażu pracy. Otóż art. 35 § 1 Kodeksu pracy mówi o tym, jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę. Znajdziemy tam informację, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące, bądź 3 dni robocze, 1 tydzień, 2 tygodnie.

 

Dla umów na czas określony i nieokreślony dwutygodniowy okres wypowiedzenia dotyczy osób pracujących poniżej 6 miesięcy, miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje dla stażu pracy powyżej 6 miesięcy do 3 lat, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje powyżej 3 lat stażu pracy. W ten sposób liczony jest okres wypowiedzenia na czas określony i nieokreślony.

 

Okres wypowiedzenia prawo pracy określa także dla umów na okres próbny. W przypadku, gdy okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, obowiązują trzy dni robocze, gdy jest dłuższy niż dwa tygodnie, jest to tydzień, a gdy mamy do czynienia z trzymiesięcznym okresem próbnym, wtedy mamy dwutygodniowe wypowiedzenie.

 

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

 

Okres wypowiedzenia stosunku pracy liczony jest w schemacie: okres wypowiedzenia a staż pracy u danego pracodawcy. To, jaki mamy okres wypowiedzenia, zależy właśnie od tego, jak długo pracowaliśmy u danego pracodawcy. Bardzo ważną kwestią jest też, od kiedy biegnie okres wypowiedzenia.

 

Jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Składając/otrzymując wypowiedzenie, okres wypowiedzenia dwa tygodnie liczy się od pierwszej niedzieli po złożeniu wypowiedzenia. Jednomiesięczny okres wypowiedzenia zaczyna obowiązywać pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym doszło do wypowiedzenia. Z kolei okres wypowiedzenia po 3 latach pracy wynosi 3 miesiące. W związku z tym okres wypowiedzenia 3 miesiące rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po którym zostało złożone wypowiedzenie i trwa przez kolejne 3 miesiące do ostatniego dnia trzeciego miesiąca. 

 

Jak liczyć okres wypowiedzenia 3 dni? Praktycznie od razu. Jeśli wypowiedzenie nastąpi w poniedziałek, czwartek jest ostatnim dniem pracy. Tygodniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszej niedzieli po złożeniu wypowiedzenia i kończy się w sobotę po upływie tygodnia, analogicznie trwa dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

 

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

 

Pracodawca w wyjątkowych sytuacjach może skrócić okres wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia czasu wypowiedzenia w trzech sytuacjach:

  • ogłoszenie upadłości,
  • ogłoszenie likwidacji,
  • inne przyczyny np. likwidacja stanowiska.

Poza niezależnymi od pracownika sytuacjami okres wypowiedzenia może zostać skrócony na mocy porozumienia stron. Jedak w tym przypadku wymagana jest zgodna dwóch strony tj. pracodawcy i pracownika. 

 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj