Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Jak założyć przedszkole?

2019-05-15

Przedszkole musi spełniać łącznie dwie podstawowe funkcje, jakimi są opieka nad dziećmi oraz działalność wychowawczo-edukacyjna. Wiek dzieci, które przyjmowane są do placówek to 3-6 lat (w wyjątkowych przypadkach wystarczy ukończenie 2,5 roku).

 

Jak otworzyć przedszkole

 

Prywatne przedszkole mogą założyć jedynie osoby fizyczne lub prawne (np. fundacja lub spółka z o.o.). Wyklucza się więc spółki osobowe. Polska Klasyfikacja Działalności obejmuje wychowanie przedszkolne numerem 85.10.Z.

 

Otwarcie przedszkola wiąże się z rejestracją w urzędzie gminy lub miasta wpisującego placówkę do ewidencji przedszkoli niepublicznych (oraz informującego o tym fakcie urząd skarbowy i kuratora oświaty).

 

Wymogi lokalowe dla przedszkola

 

Jedną z wytycznych, dotyczących tematu jak założyć przedszkole, są przepisy związane z lokalem przeznaczonym do prowadzenia działalności. Podstawowe informacje można znaleźć na stronie polskiego rządu:

przedszkole powinno być zlokalizowane w:
• samodzielnym budynku wolnostojącym,
• wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola),
• wydzielonej części budynku użyteczności publicznej – w wydzielonej części szkoły (z osobnymi wejściami i oddzieleniem całkowitym funkcji obu placówek).


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wymogi socjalno-bytowe:

• „wysokość pomieszczeń musi wynosić 3 m,
• poziom podłogi w pomieszczeniach musi znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku,
• w pomieszczeniach zapewnij oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację stosowna do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń,
• powierzchnia przypadająca na każde dziecko w salach zajęć powinna wynosić 2,5 m2, a powierzchnia szatni – 0,5 m2 na dziecko,
• łazienki dla dzieci muszą być dostępne z sal zajęć i zabaw, muszą spełniać normy – 1 miska ustępowa i 1 umywalka na maks. 15 dzieci,
• podłoga i ściany (do wysokości min. 2 m) pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego muszą być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych,
• podłoga w salach zajęć musi być gładka i łatwo zmywalna (dopuszczony jest parkiet), w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego.”

 

Wymogi sanepidu dla przedszkola

 

Warto zapoznać się ze szczególną uwagą dotyczącą dokumentów, wg których sanepid może przeprowadzać kontrole, zamieszczoną na stronie polskiego rządu: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zostało uchylone. Zamiast tego w ustawie Prawo oświatowe pojawiły się jedynie ogólne zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Dlatego też Sanepid oceniając pomieszczenia przedszkola nadal bada warunki socjalne i sanitarno-higieniczne na podstawie dotychczasowych aktów prawnych (wspomnianego rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie ogólnych warunków technicznych przedszkola)”.

 

Stacja sanitarno-epidemiologiczna ocenia przestrzeganie powyższych standardów, ale zwraca również uwagę na dopasowanie i wyposażenie pomieszczeń gastronomicznych. Tutaj zaleca się konsultację planu zaplecza gastronomicznego z Sanepidem wcześniej, ponieważ ostateczna ocena opiera się właśnie na realizacji założonych projektów.

 

Warto zaznaczyć, że każdy obiekt oceniany jest indywidualnie – ze względu na lokalizację, liczbę dzieci mających pozostać pod opieką przedszkola  itd.

 

Biznesplan - przedszkole

 

Co należy wziąć pod uwagę, tworząc biznesplan przedszkola? Oprócz podstawowych elementów, jak opis działalności, jej formę i budżet oraz regulacje prawne, trzeba wziąć pod uwagę zakres działań, które chcemy podjąć jako właściciele. Między innymi ile dzieci jesteśmy w stanie przyjąć, jakie zajęcia chcemy prowadzić i ile osób zatrudnić.

 

Warto również zorientować się, czy można otrzymać jakieś dofinansowanie np. od gminy, czy z funduszy europejskich.

Przeczytaj także: