Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Jak założyć Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych?

2020-07-13

Działalność ubezpieczeniowa – podstawowe informacje

 

Praca w ubezpieczeniach wiąże się z wyborem formy działalności ubezpieczeniowej. Jak precyzuje Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  „działalność ubezpieczeniową wykonuje zakład ubezpieczeń działający jako zakład ubezpieczeń albo zakład ubezpieczeń i reasekuracji”. Obszar działań towarzystwa ubezpieczeniowego obejmuje ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej może odbywać się w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) to zakład, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że osoby wchodzące w skład Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są jednocześnie jego klientami. W odróżnieniu od komercyjnych zakładów ubezpieczeniowych TUW nie ma bowiem na celu pozyskiwania zysków poprzez świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, ale zabezpieczanie finansowe własnych założycieli i członków.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych: wymagania i formalności

 

TUW musi posiadać statut, sporządzony w formie aktu notarialnego. Dokument taki powinien zawierać:

 • nazwę i adres siedziby towarzystwa,
 • terytorialny zasięg działalności,
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
 • zakres rzeczowy działalności (z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat,
 • zasady umarzania udziałów,
 •  rodzaje członkostwa oraz zasady uzyskania i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania towarzystwa,
 • zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa,
 • organ uprawniony do zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia. 

 

Przed zarejestrowaniem statut Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych musi zostać zatwierdzony przez organ nadzoru. Założenie TUW wiąże się też z koniecznością wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

 

TUW – system finansowy

 

Za zyski Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiadają wyłącznie jego członkowie (chyba że statut określa inaczej: TUW może w pewnych przypadkach obejmować ubezpieczeniem także osoby niebędące jego członkami, jednak co do zasady nie może prowadzić działalności komercyjnej). Wszelkie środki na pokrycie ewentualnych szkód i wypłacanie kwot pochodzących z ubezpieczenia pochodzą z wpłat uiszczanych przez członków (lub ewentualne osób ubezpieczonych niebędących członkami, jednak w wysokości maksymalnie 10% kwoty brutto składki). Wysokość wpłat może być dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – kto może zostać członkiem?

 

Wejście w skład biura ubezpieczeń działającego na zasadzie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jest możliwe tylko po zawarciu umowy członkostwa. Osoba zawierająca taką umowę nawiązuje z TUW stosunek ubezpieczeniowo-członkowski: jednocześnie jest członkiem towarzystwa i podlega ubezpieczeniu. Osoba zasilająca szeregi TUW może być zwykłym członkiem lub wejść od razu w skład walnego zgromadzenia, zarządu bądź rady nadzorczej. Wejście do TUW może wiązać się z obowiązkiem comiesięcznego uiszczania opłaty członkowskiej – wysokość składki określa statut.

 

Koszty założenia TUW

 

Rejestrację Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych musi poprzedzić wpłata całości zadeklarowanego kapitału zakładowego co najmniej w kwocie wysokości minimalnego kapitału gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpieczeń, w zakresie których towarzystwo posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Bazowa wysokość kapitału zakładowego dla poszczególnych zakresów została określona w załączniku do ustawy odziałalności ubezpieczeniowej. W ramach ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczeń rentowych, wypadkowych i chorobowych oraz ubezpieczeń cywilnych, spłaty kredytu lub gwarancji ubezpieczeniowej bazowa wysokość kapitału zakładowego dla TUW to 2500000 euro.

 

Przeczytaj także: